Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Hartmann banner προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. προσφορές για λογισμικό για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων - χορήγηση υποτροφίας - 15/1/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

TRAVELLING AWARD

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων αποφάσισε τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας (Travelling Award) με σκοπό τη μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα της επεμβατικής αντιμετώπισης των αγγειακών παθήσεων. H διάρκεια της μετεκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Υποψήφιοι δεν μπορούν να θεωρηθούν όσοι βρίσκονται ήδη σε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή έχουν ήδη λάβει υποτροφία από άλλο ίδρυμα. Η υποτροφία δεν δίδεται για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικής διατριβής (PhD, MS, MSc).

Η υποτροφία θα ανακοινωθεί και θα καταβληθεί στον υπότροφο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Leading Innovative Vascular Education - LIVE 2018” που θα λάβει χώρα στη Πάτρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 24-26 Μαΐου 2018 και θα ανακοινωθεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018.

Ο επιλεγόμενος υποψήφιος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την μετεκπαίδευσή του για την οποία έλαβε την υποτροφία εντός του επόμενου έτους και όχι πέραν της 1ης Μαΐου 2019. Οφείλει δε κατά την διάρκεια του προγράμματος του επόμενου Διεθνούς Συνεδρίου “Leading Innovative Vascular Education - LIVE 2019” να κάνει σύντομη παρουσίαση σχετιζόμενη με την εμπειρία που αποκόμισε κατά την διάρκεια της μετεκπαίδευσής του καθώς και να καταθέσει στο Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων επιστολή από τον διευθυντή του κέντρου (-ων) που εκπαιδεύτηκε που να επιβεβαιώνουν την ευδόκιμη εκπαίδευσή του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Σε μη συμμόρφωση με τα παραπάνω το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του προκειμένου να γίνει απαιτητό το ποσό της υποτροφίας.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) εφάπαξ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την 30η Απριλίου 2018 να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μόνο στη διεύθυνση e-mail: info@ivd.gr.

  1. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας γλώσσας της χώρας που επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος (TOEFLE ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2)
  5. 2 Συστατικές επιστολές
  6. Επιστολή αποδοχής από το κέντρο / φορέα / ίδρυμα στο οποίο θα μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος
  7. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου στο οποίο επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί ο υποψήφιος
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Τηλέφωνα:
6945 985245 και 2413502152, e-mail:
info@ivd.gr).

Λάρισα, 22/12/2017

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
13/05/2021 : 5ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
13-15 Μαΐου 2021
url: https://pcoconvin.eventsair.com/eiep21/on-line-form
*
13/05/2021 : Webinar Ελληνικής Εταιρείας Μυοσκελετικής Ακτινολογίας

url: https://www.eema.gr/webinars
*
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions