Δικαιολογητικά

Εγγραφή στο ειδικό μητρώο του ΙΣΘ (αφορά ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους και ασκούν το επάγγελμα και στη Θεσσαλονίκη)

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο του ΙΣΘ

Διαδικασία απόκτησης ειδικού σήματος νομίμου ιατρείου

Διαδικασία απόκτησης ειδικού σήματος νομίμου ιατρείου