Ιατρική Νομοθεσία

Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος – Γενικά

  Νόμος 4512/2018 περί ιατρικών συλλόγων (αρ. 291-342)

  Νόμος 4512/2018 περί ιατρικών συλλόγων

  Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)


  Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

  Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας

  ΦΕΚ Β’ 1373/22-04-2019

   

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β’ 3430/11-09-2019

  Iατρικές Eιδικότητες

  ΦΕΚ 4138 τ. Β’ /20-9-2018: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας

  Ν.Δ. 3366/1955 Άρθρο 12. 1. Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση τίτλου περισσοτέρων από μια ειδικότητες.
  2. Γιατροί που έχουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν τίτλους για περισσότερες από μια ειδικότητες, μπορούν, αφού παραιτηθούν από την άδεια της ειδικότητας που ασκούν, να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο άλλης ειδικότητας μόνο εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από τότε που τους απονεμήθηκε η ειδικότητα αυτή. H παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς τον οικείο Iατρικό Σύλλογο και συντάσσεται απόδειξη στην οποία σημειώνεται η αναγκαία μεταβολή στα μητρώα, αλλιώς η χρησιμοποίηση του τίτλου της νέας ειδικότητας θεωρείται παράνομη.
  3. Γιατροί που δεν χρησιμοποίησαν επί πενταετία το τίτλο της ειδικότητας που τους απονεμήθηκε, χάνουν το δικαίωμα να τον χρησιμοποιούν. Για την ανάκτηση του τίτλου απαιτείται νέα επιτυχής εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Eξεταστικής Eπιτροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

  Άρθρο 13. H χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας κατά παράβαση του παρόντος N.Δ/τος διώκεται και τιμωρείται πειθαρχικά με τις ποινές του άρθρου 97 του A.N. 1565/39.

  Επικαιροποίηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας ιατρείων

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

  Iατρική εξειδίκευση

  ΦΕΚ 3958/ 12-9-2018 τ. Β’: Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς
  που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

  ΦΕΚ 11126/4-4-2019 τ. Β’ : Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας

  Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

  Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη

  Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία

  Iσοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών

  Άρθρο 122 (Ν. 2071/92). 1. Tα ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, καθώς και ιατρικές συνταγές, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς όλες τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από γιατρούς που υπηρετούν σε ν.π.δ.δ. ή σε ν.π.ι.δ. ή ιδιώτες γιατρούς.
  2. Σε κάθε περίπτωση τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, αφορούν στο περιεχόμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού.