Νέα-Ανακοινώσεις

Σχετικά με απαγόρευση διαφήμισης στην ΠΦΥ καθώς και παραπλανητική χρήση τίτλου ειδικότητας

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                                                                                                       

Σας ενημερώνουμε, πως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Π.Δ. 84/2001 απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή, καθώς και  η αναγραφή στις επιτρεπόμενες από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2194/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ.2 του ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του αρ. 9 του ν. 2345/1995. Επιτρέπεται η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντήριων πινακίδων), εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία.

Η απαγόρευση διαφήμισης αφορά τόσο τους ιατρούς ως φυσικά πρόσωπα ασκούντες κλινική, εργαστηριακή ή κλινικοεργαστηριακή ειδικότητα, όσο και τις εταιρείες παροχής ΠΦΥ, οι οποίες λειτουργούν κατόπιν εκδόσεως βεβαίωσης λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Σχετικά με την  απαγόρευση διαφήμισης και τη δυνατότητα νόμιμης παρουσίας στα ΜΜΕ εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 3418/2005. (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται π.χ. η  διαφήμιση μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου και εν γένει μέσω οιουδήποτε ΜΜΕ τόσο των  ιατρικών πράξεων  και των τιμών τους, η προώθηση των ιατρικών πράξεων και η άγρα «πελατών- ασθενών» μέσω διαφημιστικών σελίδων εταιρειών και συγκεκριμένα η προσφορά αγοράς εκπτωτικών κουπονιών, τα οποία αφορούν παροχή  ιατρικής υπηρεσίας Π.Φ.Υ., η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων ή η καταχώρηση συνεντεύξεων σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο ή η παρουσία στα ΜΜΕ με σκοπό την προσωπική προβολή. Ειδικά σε ότι αφορά το νόμιμο πλαίσιο παρουσίας των ιατρών στα ΜΜΕ είτε μέσω διατήρησης ιστοσελίδας είτε μέσω παρουσίας στα ΜΜΕ μέσω δημόσιων ανακοινώσεων ή συμμετοχής σε δημόσιες συζητήσεις  εφαρμογή έχουν οι παρ.7 έως και 10 του αρ.17 καθώς και το αρ. 18 του ν. 3418/2005.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 319   του ν. 4512/2018 ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οφείλει να τηρεί του κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και είναι πειθαρχικά υπόλογος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας

Επιπλέον σας εφιστούμε την προσοχή σε ότι αφορά την ορθή και νόμιμη χρήση του τίτλου ειδικότητας, διότι παρατηρείται ευρύτατα το φαινόμενο της αντιποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Ο τίτλος ειδικότητας που δύνασθε να χρησιμοποιείτε είναι αυτός ο οποίος και σας έχει απονεμηθεί επισήμως. Επίσης δύνασθε να χρησιμοποιείτε  και αντίστοιχους τίτλους εξειδίκευσης με την προϋπόθεση, ότι έχουν νομίμως αναγνωριστεί από τη ελληνική πολιτεία. Η παράνομη και παραπλανητική χρήση τίτλων ειδικότητας που παραφράζουν ή παραποιούν λεκτικά τον επίσημο τίτλο που αναγνωρίζει και απονέμει η ελληνική πολιτεία ή η χρήση μη αναγνωρισμένων τίτλων εξειδίκευσης εκτός από παράβαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας συνιστά και το αδίκημα της παραπλανητικής διαφήμισης. (ν. 2551/1994).

Σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 του Π.Δ.84/2001 κάθε παράβαση φορέα παροχής Π.Φ.Υ. σχετικά  με τη διαφήμιση τιμωρείται με  πρόστιμο ύψους 14.000 ευρώ, το οποίο δύναται να ανέλθει έως και 42.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και  με αφαίρεση της βεβαίωσης λειτουργίας από 1 έως και 6 μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η βεβαίωση λειτουργίας του φορέα Π.Φ.Υ. και επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ.

Για κάθε παράβαση σχετική με τη διαφήμιση και την παρουσία στα ΜΜΕ ιατρών-φυσικών προσώπων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4512/2018 άρθρα 319 και επόμενα (Κεφάλαιο Γ΄  Πειθαρχικό Δίκαιο).

Νομική Υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης