Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εγγραφή εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. : 6322/Γ

Προς

κ.κ. Νόμιμους εκπροσώπους

Νομικών Προσώπων που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες

 

Θέμα:  «Εγγραφή εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης»

 

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ, 5 άρθρου 11 & παρ 3 άρθρου 18 του ΠΔ 84/2001) στο ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ. Α΄, που αφορά σε υπό προϋποθέσεις εγγραφή εταιρειών σε μητρώα Ιατρικών Συλλόγων, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4512/2018 όπου:

 

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 295 αναφέρει: «1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: …….. γ) μητρώο εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες…… Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν…..».

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 295 αναφέρει: «….……Η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρικό Σύλλογο…..…..».

Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 295 αναφέρει: «…..Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την από 11-12-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας  όπως αναφέρονται:

 

·         Α.Ε - Ι.Κ.Ε. - Ο.Ε.- Ε.Ε- Ε.Π.Ε και λοιπές μορφές εταιρειών  → σε ποσό ύψους 30€ ανά επιστημονικά υπεύθυνο και 15 € ανά γιατρό που παρέχει υπηρεσίες με υπαλληλική σχέση εργασίας.

Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται επιπλέον με εισφορά 10% υπέρ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (Σύνολο 33 € και 16,50 € αντίστοιχα).

Ειδικά για τις μονοπρόσωπες εταιρείες γιατρών μελών του συλλόγου, με μοναδικό επιστημονικά υπεύθυνο τον γιατρό εταίρο και χωρίς απασχόληση άλλων γιατρών με υπαλληλική σχέση εργασίας, ο Ι.Σ.Θ επιδοτεί την πιο πάνω ετήσια συνδρομή.

Ως γνωστό οι Ιατρικοί Σύλλογοι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχουν την αρμοδιότητα περί χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης προς όλους τους δικαιούχους (φυσικά & νομικά πρόσωπα). Συνεπώς ο Σύλλογός μας διατηρεί αρχείο του ιατρικού δυναμικού όπως έχουν δηλωθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή τυχόν τροποποίησης. Επιπλέον έχει ως υποχρέωση την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διασταυρώσεις, έκτακτους ελέγχους κλπ) προκειμένου να διαπιστώνεται και ο ακριβής αριθμός και τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ιατρικού δυναμικού που απασχολείται.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που έχει προκύψει στο φορέα σας έχετε την υποχρέωση για άμεση ενημέρωση του Συλλόγου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ανωτέρω εισφοράς ορίζεται έως τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση για τις εισφορές του έτους 2018, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30ή Ιουνίου 2019.

Προσβλέπουμε στις άμεσες ενέργειές σας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προς αποφυγή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

 

Δήλωση εγγραφής

 

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
07/12/2019 : Hands-on Workshop “Best Practices in PGT”

Χώρος Διεξαγωγής: Embryolab Fertility Unit

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7 & 8 December 2019

Διοργάνωση: Embryolab Academy

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.pgt-workshop.org

Email: congress-secretary@voyagertravel.gr


07/12/2019 : Ακτινολογική Ημερίδα με θέμα: «Εστιακές βλάβες ήπατος: Από την διάγνωση στη θεραπεία»

7 Δεκεμβρίου 2019
στο ΚΕ.Δ.Ε.Α - Α.Π.Θ

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions