Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την λειτουργία του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης - 19/6/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                         Aρίθμ. Πρωτ.: 3104

                                                               Ημερομηνία: 19/6/2018

 

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    

 

Ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία  ¨Παροχή  ιατρικών υπηρεσιών για την λειτουργία του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης¨ σε ιδιώτη ιατρό για διάστημα 122 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών έναντι αμοιβής 5.490,00 €.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω εργασίες μέχρι την 30/6/2018.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.samothraki.gr)  είναι αναρτημένη η αρίθμ. 20/19-6-2018 μελέτη ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την λειτουργία του δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης ¨

Προς απόδειξη της ιδιότητάς σας, να μας προσκομίσετε τον τίτλο σπουδών  και την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Φορολογική ενημερότητα

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016)

δ) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)

Πληροφορίες: κα. Καπετανίδου Σ. & κα. Παπαθανασίου Μ.

τηλ.: 2551041218.

 

                                                          Ο Δήμαρχος

 

                                                          Βίτσας Αθανάσιος

Κοινοποίηση:

1.    Ιατρικός Σύλλογος Έβρου

2.    Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης

3.    Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης

4.    Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

5.      Ιατρικός Σύλλογος ΘεσσαλονίκηςΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
27/09/2020 : 3rd International Conference on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Makedonia Palace Hotel in Thessaloniki, Greece
from 27 to 29 September, 2020

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


30/09/2020 : Ενημερωτική online εκδήλωση για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα
url: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfuGqrDojG9Gva2Ryo3vqDgVQ4VF3fxh0
*
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions