Δικαιολογητικά για εγγραφή στο ειδικό μητρώο (αφορά ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους και ασκούν το επάγγελμα και στη Θεσσαλονίκη)

Αίτηση προς το Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Πιστοποιητικό εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που να αναφέρει τυχόν πειθαρχικές ποινές

Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο είναι από ξένη χώρα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά και αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (εφ’ όσον είναι από χώρες εκτός Ε.Ε).

Άδεια (βεβαίωση) άσκησης επαγγέλματος.

Τίτλος Ειδικότητας

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο

Δήλωση εγγραφής

Δήλωση ενημέρωσης ιατρού μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ετήσια συνδρομή για το ειδικό μητρώο είναι 120 και ευρώ και πληρώνεται έπειτα από την παραλαβή της έγκρισης από το ΔΣ του ΙΣΘ.

Σημείωση: Οι γιατροί που ανήκουν στο τακτικό μητρώο άλλου συλλόγου και ανοίγουν ιδιωτικό ιατρείο στην Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να στείλουν αίτηση προς το ΔΣ του ΙΣΘ. Θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά έπειτα από ραντεβού κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς που είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε ιατρικές εταιρείες. Τα δικαιολογητικά τα προσκομίζει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.