Νέα-Ανακοινώσεις

Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  (πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) προκηρύσσουν την έναρξη του 9ου κύκλου του ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ­ΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  (πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) διοργανώνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο :

«Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες

στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

 

Σκοπός επίσης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών Βιο-ιατρικών και των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους:    α) Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων, β) Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης και γ) Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών.  Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η απόκτηση κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο στόχο την ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης μιας υψηλού επιπέδου διδακτορικής διατριβής. Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι σαράντα (50) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ). Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) αρκεί η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία τους που θα εκπονηθεί στο ανωτέρω ΔΠΜΣ να έχει απόλυτη συνάφεια με το πτυχίο τους. Η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων μπορεί να κριθεί απαραίτητη για τους αποφοίτους Τμημάτων με μικρότερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και τα μαθήματα θα γίνονται στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και στα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

  • Αίτηση συμμετοχής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύναται να περιλαμβάνουν:

  1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
  2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.
  3. Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
  4. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από την ΕΔΕ.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

  1. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
  2. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.,
  3. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή εργοδότες κ.λπ.
  4. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
  5. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε.

Τα δίδακτρα για κάθε ΜΦ ανέρχονται στις 4000€ (προκαταβολή με την αποδοχή της αίτησης 1500€).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όλες οι αιτήσεις και τα έγγραφα κατατίθενται ή αποστέλλονται συστημένα στη Δ/νση:

Γραμματεία ΔΠΜΣ, Δντής Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης

Eργ. Γενετικής, Τμήματος Ιατρικής

Πανεπιστημιούπολη

6ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης

Αλεξανδρούπολη 68100

Τηλ. 25510-30522, 30544

Κιν. Καθηγητή Θ. Λιαλιάρη 6973385155     email: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προκήρυξη: Τέλη Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

1 Νοεμβρίου 2022-15 Φεβρουαρίου 2023: Αιτήσεις-Εγγραφές

16 Φεβουαρίου 2023: Λήξη αποδοχής αιτήσεων στη Γραμματεία Ιατρικής

Τέλη Φεβρουαρίου 2023: Ανακοίνωση καταλόγου δεκτών ΜΦ και επιλαχόντων ΜΦ

Τέλη Φεβρουαρίου- Αρχές  Μαρτίου 2023: Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος. από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις. Επιπλέον οι αιτήσεις συμμετοχής θα εξετάζονται μόνον και εφόσον θα έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Ο Διευθυντής / επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Θεόδωρος Λιαλιάρης