Νέα-Ανακοινώσεις

Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ FACULTY OF HEALTH SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MEDICAL SCHOOL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TREATMENT OPTIONS AND MANAGEMENT OF VASCULAR

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ SURGERY EMERGENCIES

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Α. Πιτούλιας Director: Professor Georgios A. Pitoulias

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Health Sciences, Medical School, Program of Postgraduate Studies “Treatment options and management of vascular surgery emergencies», 54124 Thessaloniki, Greece

Tel.: +30 2310999339 & +30 2310992564, url: http://www.msc-ve.med.auth.gr, e-mail: ,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2024 (ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025).

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προκηρύσσονται 25 (είκοσι πέντε) θέσεις. Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. άλλων συναφών σχολών επαγγελμάτων υγείας (όπως Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες κατ’ έτος. Οι ισοβαθμίσαντες στη μοριοδότηση της διαδικασίας εισαγωγής, εισάγονται ως υπεράριθμοι, με μέγιστο αριθμό τους πέντε (5) ισοβαθμίσαντες υποψηφίους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες στο α΄ και β’ εξάμηνο, παρακολουθούν 8 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Στη θερινή περίοδο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Για την απονομή ΜΔΕ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει log book (πρακτική άσκηση με τουλάχιστον 120 ώρες αγγειοχειρουργικών επειγόντων εξωτερικών ιατρείων και 10 επείγουσες αγγειακές-αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις.

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2023.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 ευρώ και η καταβολή τους γίνεται σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του α΄ εξαμήνου και η δεύτερη δόση των 1.000 ευρώ με την έναρξη του β’ εξαμήνου.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ FACULTY OF HEALTH SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MEDICAL SCHOOL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TREATMENT OPTIONS AND MANAGEMENT OF VASCULAR

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ SURGERY EMERGENCIES

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Α. Πιτούλιας Director: Professor Georgios A. Pitoulias

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Health Sciences, Medical School, Program of Postgraduate Studies “Treatment options and management of vascular surgery emergencies», 54124 Thessaloniki, Greece

Tel.: +30 2310999339 & +30 2310992564, url: http://www.msc-ve.med.auth.gr, e-mail: ,

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής και ειδικότερα απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας και άλλων συναφών Σχολών). Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Α.Π.Θ. και υπάρχει συνάφεια του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, (Ν.4957/2022) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. Η αναγνώριση και ο έλεγχος των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. , γίνεται από το Τμήμα Ιατρικής βάση των κριτηρίων του Ν.4957/2022.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: (όλα τα δικαιολογητικά απλά αντίγραφα όχι επικυρωμένα) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με

αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό

Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.

2. Υπόμνημα μέχρι 250 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς

και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΠΜΣ.

3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής ή άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας τουλάχιστον Β2

επιπέδου.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την

επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα

του υποψηφίου.

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

2. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά– συνέδρια ή συμμετοχής σε

Στρογγυλή Τράπεζα.

3. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών.

4. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υποψηφίου που θεωρεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του,

μπορεί να το αναφέρει στο Βιογραφικό του και να το προσκομίσει στη Συνέντευξη.

Κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

Τα πιστοποιητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Οι προθεσμίες κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι: Παρασκευή 31-5-2024 έως την Παρασκευή 6-9-2024.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στο Τμήμα Ιατρικής, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών (απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, είσοδος 6, ισόγειο, τηλ. 2310 999339, ώρες εξυπηρέτησης 10:00-12:00 π.μ.).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ FACULTY OF HEALTH SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MEDICAL SCHOOL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TREATMENT OPTIONS AND MANAGEMENT OF VASCULAR

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ SURGERY EMERGENCIES

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Α. Πιτούλιας Director: Professor Georgios A. Pitoulias

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Health Sciences, Medical School, Program of Postgraduate Studies “Treatment options and management of vascular surgery emergencies», 54124 Thessaloniki, Greece

Tel.: +30 2310999339 & +30 2310992564, url: http://www.msc-ve.med.auth.gr, e-mail: ,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά ή δια ζώσης καθημερινά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Διευκρίνιση: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι καταθέσουν εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άτομα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι την ημερομηνία των συνεντεύξεων 11-9-2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).

2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο της επείγουσας αγγειοχειρουργικής από 1-10 μόρια.

4) Η γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια.

5) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

6) Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται με μέγιστο πέντε (5) ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περατώνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αναφορικά με την τύχη των ενστάσεων εισηγείται η ΣΕ, η οποία οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασης, σε προθεσμία εικοσιενός (21) ημερών.

Πληροφορίες:

Τηλεφωνικά: 2310999339

Στο διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.msc-ve.med.auth.gr/.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΤΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι προσωπικές συνεντεύξεις, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11-9-2024, στο αμφιθέατρο του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», κεντρικό κτίριο, ισόγειο και ώρα 10:00 π.μ. και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.