Νέα-Ανακοινώσεις

Συνταγογράφηση σκιαγραφικών σκευασμάτων

Σε απάντηση στο ερώτημα σας, σχετικά με τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών σκευασμάτων, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01 Νοεμβρίου 2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4898/Β’) σχετικά με την Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», άρθρο 9 παρ.2, ορίζεται  ότι,

«Τα  σκιαγραφικά μέσα χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς ως εξής:

α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ο ιατρός θα αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία, στη συνήθη για την εξέταση ποσότητα, την οποία ο δικαιούχος θα εκτελεί σε ιδιωτικό φαρμακείο και θα προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο Εργαστήριο στο οποίο παραπέμπεται για εξέταση.

β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό ότι απαιτείται σκιαγραφική ουσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ο Ακτινολόγος ιατρός που διενεργεί την απεικονιστική εξέταση θα αναγράφει σε συνταγή τη σκιαγραφική ουσία στη συνήθη για την εξέταση ποσότητα, την οποία ο δικαιούχος θα εκτελεί σε ιδιωτικό φαρμακείο και θα προσκομίζει τη σκιαγραφική ουσία στο συμβεβλημένο εργαστήριο στο οποίο παραπέμπεται για εξέταση.»

Επιπλέον σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με το υπ.αριθμ.πρωτ.ΑΥ6α/Γ.Π.19377/7-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Γραμματείας του ΚΕΣΥ, και το από 06-08-2014 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, στις εργαστηριακές ιατρικές ειδικότητες που δύναται να συνταγογραφούν μόνο τα απαραίτητα φάρμακα για τη διενέργεια αποκλειστικά της εξέτασης που πραγματοποιούν, προστίθεται  και η ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής.

Σε κάθε περίπτωση για όλες τις αλλαγές ενημερώνεται το Συστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και εισάγονται τα αντίστοιχα φίλτρα συνταγογράφησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ  

Τηλ.210-8110653 & 667