Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της δράσης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου για το αρχειακό υλικό».

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρίες και ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 30.06.2023.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τις εξής παροχές:

 1. Μελέτη υλικού, πρόταση δελτίων, με τις σχετικές οντότητες, τα πεδία και τις δυναμικές λίστες
 2. Πρόταση τελικών οντοτήτων και δελτίων, μελέτη software και δυνατότητας διασυνδεσιμότητας
 3. Συνδρομή στην επιλογή και αγορά του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού
 4. Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης και περιήγησης οντοτήτων, υλοποίηση αποθετηρίου
 5. Δημιουργία δοκιμαστικών εγγραφών, debugging και αξιολόγηση αποθετηρίου
 6. Συγγραφή οδηγιών χρήσης για την καταχώριση των εγγραφών και τη λειτουργία του αποθετηρίου

Τα στάδια του έργου είναι τα παρακάτω:

Στάδιο 1: Αναλογιστική Αποτίμηση του Αρχειακού Υλικού.

 • Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης περιγράφει αναλυτικά στον υποψήφιο ανάδοχο το υπάρχον, σε πρωτογενή μορφή, αρχειακό υλικό, προς ψηφιοποίηση.
 • Ο ανάδοχος στη συνέχεια υποβάλλει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μελέτη με σκοπό τη ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου βάσει της εμπειρίας της.

Στάδιο 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αποθετηρίου

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα δημιουργήσει ένα εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο αποθετήριο με τεχνολογίες αιχμής, οδηγίες International Council on Archives (ICA) και δυναμικό σχήμα μεταδεδομένων, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο φιλοξενίας-διαχείρισης των ψηφιακών πόρων που θα παραχθούν. Θα έχει ως σκοπό τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και των μεταδεδομένων του ιστορικού αρχείου που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και χρήσης της εφαρμογής. Θα πρέπει να εκμεταλλεύεται πλήρως τεχνολογίες αιχμής, ειδικά τις διαδικτυακές (Web 3.0) καθιστώντας το έτσι εύχρηστο και άμεσα προσβάσιμο. Για τους σκοπούς της διαχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου, η σχεδίαση του συστήματος θα πρέπει να λάβει υπόψιν γνωστά πρότυπα όπως το CIDOC CRM , Dublin Core  και άλλα, ώστε να διευκολυνθεί η αποτύπωση των ιστορικών δεδομένων, και γενικά τα στοιχεία του υλικού του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο δυναμικό σχήμα μεταδεδομένων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΙΣΘ και να δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Σύλλογο για τις ανάγκες του.

Με βάση τις απαιτήσεις από πλευράς υλικού και λογισμικού, σε συνδυασμό με τις ορισμένες τεχνολογικές προδιαγραφές, θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση του αποθετηρίου με τη βοήθεια των παρακάτω τεχνολογιών. Για την υλοποίηση του αποθετηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση πελάτη-διακομιστή (Client–server) όπου η επεξεργασία και οι υπηρεσίες ενός συστήματος διαιρούνται μεταξύ των συνδεδεμένων πελατών (χρηστών) και ενός κεντρικού διακομιστή. Σε ένα σύστημα πελάτη-διακομιστή, ο πελάτης χειρίζεται ολόκληρη τη διεπαφή χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής δεδομένων, της ερώτησης δεδομένων και της προβολής στην οθόνη. Ο διακομιστής αποθηκεύει τα δεδομένα και παρέχει λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων, διαχείρισης πρόσβασης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Έτσι η λογική της εφαρμογής διαιρείται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των μελών.

Για το κομμάτι του διακομιστή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες όπως το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL για τη δημιουργία των πινάκων για τα δεδομένα του έργου, η γλώσσα προγραμματισμού PHP για την κωδικοποίηση της λογικής του αποθετηρίου και πλατφόρμες που παρέχουν έτοιμες υλοποιήσεις σε ζητούμενα θέματα (όπως διαχείριση χρηστών και σύνδεση της βάσης δεδομένων). Το μέρος του πελάτη θα πρέπει να υλοποιηθεί με τη χρήση τεχνολογιών όπως JavaScript για την δυναμικότητα της προβολής του χρήστη, Ajax για την ασύγχρονη ανάκτηση δεδομένων, HTML για την δομή των σελίδων και CSS για τον έλεγχο της εμφάνισης των σελίδων.

Ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές του αποθετηρίου, καθώς αυτό θα είναι ένα σύστημα πλήρους-στοίβας (full-stack), θα ακολουθεί το μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή (client–server), στο οποίο όλες οι υπηρεσίες του συστήματος παρέχονται στους συνδεδεμένους χρήστες μέσω του κεντρικού διακομιστή. Στο σύστημα, οι εγκεκριμένοι χρήστες θα χειρίζονται όλες τις διαθέσιμες διεπαφές χρηστών, στις οποίες περιλαμβάνονται η εισαγωγή, επεξεργασία και προβολή των δεδομένων. Το αποθετήριο θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες που κάνουν την εισαγωγή των δελτίων (back end) έναν τρόπο προβολής των δεδομένων (χωρίς τις δυνατότητες που θα παρέχει η πύλη-front end). Ο διακομιστής θα αποθηκεύει τα δεδομένα και θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων, διαχείρισης πρόσβασης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Έτσι η λογική του συστήματος θα διαιρείται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των μελών.

Η διαδικτυακή πύλη του αποθετηρίου (front end) θα πρέπει να είναι ο τρόπος προβολής και παρουσίασης του αποθετηρίου στους χρήστες του ΙΣΘ. Για τη σχεδίαση της πύλης κεντρικός πυλώνας είναι ο χρήστης και η ικανοποίηση των αναγκών του. Έτσι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των διάφορων χρηστών, προβάλλοντας συγχρόνως με άνεση τις σύνθετες πληροφορίες των δελτίων του αποθετηρίου, στα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα της σύνθετης αναζήτησης.

Ο υποψήφιος ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποθετηρίων για τη διαχείριση ιστορικού και γενικότερου πολιτιστικού υλικού και επίσης να έχει συνεργαστεί επιτυχημένα με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς για τη δημιουργία παρόμοιων έργων. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν εκτελέσει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργο τα τελευταία τρία (3) έτη (2020, 2021, 2022) και το τρέχον έτος.

Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο στον τομέα πολιτισμού, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους (αξίας τουλάχιστον 40% του προκηρυσσόμενου), μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται επίσης να διαθέτει στην ομάδα έργου κατ’ ελάχιστον:

 • σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), κάτοχο πτυχίου και διδακτορικού Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας με επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) ετών, σε Διαχείριση Έργων πολιτιστικής τεχνολογίας,
 • σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, κάτοχο πτυχίου ΠΕ/ΤΕ ειδικότητας Πληροφορικής ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής, με επαγγελματική εμπειρία δέκα (10) ετών, σε Διαχείριση Έργων ΤΠΕ,
 • μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων (φυσικού αντικειμένου) του Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του: α) τουλάχιστον ενός (1) ατόμου κατόχου πτυχίου ΑΕΙ ειδικότητας Πληροφορικής/ Ηλεκτρολόγου Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, με εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποθετηρίων και β) τουλάχιστον ενός (1) ατόμου κατόχου πτυχίου ΑΕΙ ειδικότητας Ιστορίας-Αρχαιολογίας, με εμπειρία στον σχεδιασμό πολιτιστικών αποθετηρίων και την εισαγωγή δεδομένων σε ψηφιακά συστήματα τεκμηρίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονική αποστολή στο email .

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Νίτσας

Ο  Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Μπάτζιος