Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση διενέργειας εκλογών

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤHΣ 16Ης  ΚΑΙ 17Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το αρ. 306 παρ.2 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α5)
  • Την με αριθ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π.19146/11.5.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κ. Γκάγκα , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αναστολή των αρχαιρεσιών για διάστημα έξι μηνών.
  • Την απόφαση με αριθ. 55/20-5-2022 του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με την οποία ορίστηκαν ως ημερομηνίες  διενέργειας των εκλογών  η 16η  και 17η Οκτωβρίου 2022.
  • Την από 16-6-2022 απόφασή του.

Αποφασίζει και ανακοινώνει στα μέλη του λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα οριζόμενα στη νομοθεσία τη διενέργεια εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 π.μ της 16ης Οκτωβρίου 2022 έως και την  20:00μ.μ της 17ης Οκτωβρίου 2022, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα   αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του:

Δεκαπέντε (15)  μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ. ( άρθρο 304 του ν. 4512/2018).

Προέδρου, Αντιπροέδρου και έξι (6) μελών με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ. (άρθρο 324 του ν. 4512/2018).

Τριών (3) Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ι.Σ.Θ. ( άρθρο 314 του ν. 4512/2018).

Σαράντα πέντε (45) εκπροσώπων του Ι.Σ.Θ. στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (άρθρο 276 του ν. 4512/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4965/2022).

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος