Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη του University of Athens MBA με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προκήρυξη για εισαγωγή νέων φοιτητριών και φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

National and Kapodistrian

University of Athens MBA

http://www.mba.econ.uoa.gr/

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτυχής παρακολούθηση 16 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

 • ΜΒΑ (General Track)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).

Το University of Athens MBA αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • MBA (General Track)
 • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 • MBA με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)
 • Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time). Οι φοιτητές καθορίζουν διαρκώς την ένταση των σπουδών τους ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής τους.
 • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη (Full time), ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη (part time).
 • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων στις οποίες αντιστοιχούν 16 συνολικά μαθήματα. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει 30 διδακτικές μονάδες (ECTS) και έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Επιπλέον, σε κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχούν τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα με 7,5 διδακτικές μονάδες το κάθε ένα, από τα οποία, τα δύο (2) μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό εξάμηνο και τα άλλα δύο (2) στο εαρινό εξάμηνο.
 • Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο κάθε μαθήματος υπάρχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό με διαλέξεις των διδασκόντων επί της διδακτέας ύλης.
 • Για κάθε ένα από τα εξαμηνιαία μαθήματα του προγράμματος διοργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) τετράωρης διάρκειας η κάθε μία. Οι ΟΣΣ του University of Athens MBA πραγματοποιούνται στην Αθήνα και διεξάγονται αποκλειστικά σαββατοκύριακα.
 • Το συνολικό κόστος φοίτησης του University of Athens MBA είναι 5.800 ευρώ. Το κόστος παρακολούθησης κάθε μίας (από τις τέσσερεις) θεματικής ενότητας ανέρχεται στο ύψος των 1.450 ευρώ.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA

λήγει την 20η Ιουνίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του University of Athens MBA:

http://www.mba.econ.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν: