Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ” – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 – Call for Applications in Graduate Program “MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES” Academic Year 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ

«ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» (ΠΜΣ-ΜΒΝΑ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έως και την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση υποχρεωτική, με φυσική παρουσία, και ως γλώσσα παρακολούθησης ορίζεται η Αγγλική. Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός Ε.Ε. καταβάλουν τέλη φοίτησης ύψους €4.000 για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημ. Προκήρυξη καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 17 Μαΐου 2023

Ο Διευθυντής Σπουδών,

Π. Σιδηρόπουλος, Καθηγητής Ρευματολογίας

GRADUATE PROGRAM ANNOUNCEMENT

The Graduate Program “Molecular Basis of Human Diseases” of the University of Crete Medical School announces that the call for applications for new graduate students regarding academic year 2023-2024 is now open.  

Eligible applicants should hold an MD or BSc degree from Departments of Schools of Health Sciences (Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy) or Biological Sciences (Biology, Molecular Biology, Genetic Biotechnology, Biochemistry, Chemistry).

Courses will start in the Fall of 2023 and a Master’s degree will be awarded after the successful completion of four (4) academic semesters. Ιt is a full time Program, with obligatory physical attendance and the official language is English. The fees are €4.000 for residents of non-European community countries.

You will find additional information in the attached announcement and the Program website: https://www.grad-mbhd-uoc.gr/index.php/en/admission/how-to-apply.

The deadline for submission of applications: May 17, 2023.

The Director of the Graduate Program,

  1. Sidiropoulos, Professor of Rheumatology