Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο”

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως:

 

1ο εξάμηνο

 

 1. Το ισορροπημένο διαιτολόγιο. Εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων (ECTS:5)
 2. Πληθυσμιακά διαιτητικά πρότυπα. Συντηρητικά τροφίμων, συντήρηση, κατάψυξη, κονσερβοποίηση, μεταλλαγμένα (ECTS:5)
 3. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές στα νοσήματα του πεπτικού σωλήνα, ήπατος και παγκρέατος (ECTS:5)
 4. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές σε νοσήματα του νευρικού, αναπνευστικού, καρδιαγγειακού συστήματος και σε νοσήματα νεφρών, ουρητήρων και κύστης (ECTS:5)
 5. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές σε ψυχιατρικά, ενδοκρινολογικά, οφθαλμολογικά νοσήματα και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και του δέρματος (ECTS:5)
 6. Διαιτητικοί παράγοντες και διατροφικές διαταραχές στην εγκυμοσύνη, στα παιδιά,  στους γέροντες και στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ (ECTS:5)

 

2ο εξάμηνο

 

 1. Παχυσαρκία, νοσογόνος παχυσαρκία, βαριατρική (ECTS: 6)
 2. Θεραπευτική αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων (ECTS: 6)
 3. Συμπληρώματα διατροφής, προβιοτικά, ευβιοτικά, σκευάσματα εντερικής και παρεντερικής διατροφής (ECTS: 6)
 4. Μεθοδολογία της Έρευνας (ECTS: 2)
 5. Προετοιμασία Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ECTS: 10)

 

3ο εξάμηνο

 

 1. Πρακτική άσκηση (ECTS: 10)
 2. Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (ECTS: 20)

 

ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS

 

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022 και μέρος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως [ανάλογα με την εξέλιξη και τις οδηγίες που θα υπάρχουν για την πανδημία του κορωνοϊού].              

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (1000 € με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πριν από την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, 1.000 € πριν από την έναρξη του Β’ εξαμήνου, 500 € κατά την ανάληψη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και 500 € πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου)

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (ή τελειόφοιτοι, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2022) των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εργάζονται σε τομείς που αφορούν τη δίαιτα, τη διατροφή και τα τρόφιμα.

 

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια) οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 60.

 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email:  την Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα και στη συνέχεια όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με courier ή αυτοπροσώπως κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραφείο 31-Ποταμιανος Σπύρος, 2ος Όροφος, Υπόψιν κας Κουλιοπούλου Νάντιας, Τηλέφωνο: 2413-502806, από τις 22 Αυγούστου 2022 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022:

 

 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsdhd/-> έντυπα -> Αίτηση Συμμετοχής).
 2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsdhd/-> έντυπα -> Υπόδειγμα CV).

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.

δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

 1. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
 2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 3. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (και ειδικότερα της αγγλικής). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 4. Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές, εργοδότες κλπ.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 6. Πρόσφατη φωτογραφία (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Κουλιοπούλου Νάντια, στο τηλέφωνο 2413-502806 ή στο email .