Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΠΜΣ «Εκτίμηση και διαχείριση επαγγελματικού, περιβαλλοντικού και φαρμακευτικού κινδύνου»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

«Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου»

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24 από Δευτέρα 15 Μαϊου 2023.

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου»  (ΦΕΚ 3470 /2018) (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management”) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management)

2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management)

3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

  • Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
  • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
  • Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο της έκθεσης των φοιτητών στη διεθνή εμπειρία και πράξη θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων Καθηγητών διακεκριμένων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και της αλλοδαπής τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη φοίτησή τους στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς ο πρώτος γύρος ελέγχου και οι συνεντεύξεις υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Ιουνίου 2023.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις θα ανακοινωθεί συμπληρωματικός κύκλος αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως: