Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Εγκέφαλος και Νους”- Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Εγκέφαλος και Νους”- Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονοδιάγραμμα:

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2022

Προφορική Συνέντευξη: Σεπτέμβριος 2022

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://brain-mind.med.uoc.gr/

Γραμματεία Προγράμματος τηλ. 2810 394526