Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” – Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Βιοπληροφορική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), για το Ακαδημαϊκό Ετος 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοπληροφορική» (MSc in Bioinformatics) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Βιοπληροφορική» (MSc in Bioinformatics), επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020, μετά από σπουδές διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως επισπεύδουσα Σχολή.

Αντικείμενο – Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.

(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,

καθώς και του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συναφούς με το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

HELLENIC REPUBLIC

UNIVERSITY OF CRETE

SCHOOL OF MEDICINE

FACULTY OF MEDICINE

Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2024).

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Βιοπληροφορική μετά από τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών (120 ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε έτους. Στα πρώτα δύο εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα. Στο τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ παρακολουθουν μαθήματα κατ’επιλογήν υποχρεωτικά και προετοιμάζουν την Διπλωματική τους εργασία. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση του Προγράμματος διεξάγεται μόνο με φυσική παρουσία των ΜΦ ενώ ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

Ως επίσημη Γλώσσα του ΔΔΠΜΣ/ΒΠ στη διδασκαλία ορίζεται η Ελληνική και στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας ορίζεται η Ελληνική είτε/και η Αγγλική.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. 2.1. 2.2. Για πτυχιούχους:Αντίγραφο ΠτυχίουΠιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

3. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίου του Εξωτερικού

Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον υπάρχει). Σε διαφορετική περίπτωση η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022

4. Για τελειόφοιτους:

4.1 Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

4.2 Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

5. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή

αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων (εφ’όσον υπάρχουν)π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.

7. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν

8. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να συνοψίσουν τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία (βλ. παρακάτω) από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους.

10. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Η υποβολή της συστατικής επιστολής από τον συντάκτη στην εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να γίνει μέχρι τις 25/05/2024 (Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/06/2024)

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, 7) τις συστατικές επιστολές 8) αξιολόγηση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου και 9) την επίδοση στην προσωπική συνέντευξη η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του.

Τρόπος Αξιολόγησης Κριτηρίων

Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) στο Πρόγραμμα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Στην τελική βαθμολογία (με κλίμακα αξιολόγησης 1-10, με το 10 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) που θα λάβει κάθε υποψήφιος/α συνεκτιμώντα:

1) Τον βαθμό του πτυχίου,

2) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ,

3) την επίδοση στην διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών,

4) την τυχόν ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου,

5) την αξιολόγηση συστατικών επιστολών,

6) την τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες),

7) τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης

8) την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου και

9) το βιογραφικό του υποψηφίου.

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές του επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψήφιου.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά. Ο πίνακας αυτός δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ένσταση κατά των πινάκων αυτών μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του Προγράμματος κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Π.Σ. του Προγράμματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι. Εν συνεχεία καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά, ο οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ), αν και έχει επιλεγεί, ενημερώσει ότι δεν θα εγγραφεί στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τους τυχόν επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Χρονοδιάγραμμα

20/5/2024: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2024: Συνέντευξη

Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω e-mail.

Η ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ξεκινάει από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και για πέντε (5) ημέρες

Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Ιούνιος 2024

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2024:

Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

Έντυπο εγγραφής

Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους

δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή

βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο

τους

Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

Οκτώβριος 2024:

Β. Έναρξη Προγράμματος

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος email:

τηλ. 2810 394526.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ «Βιοπληροφορική» Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Ιωάννης Ηλιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης Καθηγητής