Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ” (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING) – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ” (MSc BIOMEDICAL ENGINEERING) – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του  Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί ξενόγλωσσο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Βιοϊατρική Μηχανική» (MSc Biomedical Engineering), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 15 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απόκτη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι κατόπιν επιλογής απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής

  • Θετικών Επιστημών,
  • Επιστημών Μηχανικού και
  • Επιστημών Υγείας

με δεδομένο ότι οι παρεχόμενες από τα Ιδρύματα αυτά προπτυχιακές σπουδές παρέχουν επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο για την επιτυχή φοίτηση στο  ΔΠΜΣ.

Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας: Αγγλική

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

website: https://mscs.uoc.gr/bme-crete/

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 2810 394526, 2810 392119