Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Υγεία και περιβαλλοντικοί παράγοντες”

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ». 

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ), Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΠΘ), Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ), και Μηχανικών Περιβάλλοντος, προκηρύσσουν πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΔΠΜΣ): 

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ» 

 

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δύο εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική με δυνατότητα εξ αποστάσεως και υβριδικής παρακολούθησης. 

 

Κατηγορίες εισακτέων 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής – Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

 

Αιτήσεις 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ από τις 15 Ιουνίου 2024 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις:   . 

 

 

Αίτηση (βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.med.auth.gr -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΜΣ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://medhef.med.auth.gr   και πάτε στις ανακοινώσεις http://medhef.med.auth.gr/news.php 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2700 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης (900 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α΄εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης (από 900 €) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο β΄ και γ΄ εξάμηνο αντίστοιχα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ.: 2310.999.338, και ώρες 11:30 π.μ-13:30 μ.μ και στις ιστοσελίδες: https://www.med.auth.gr/ και http://medhef.med.auth.gr