Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα»

Το ΠΜΣ «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στη διάγνωση και αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου, καθώς και στην παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης για την ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα ασθενών που αντιμετωπίζουν το τέλος της ζωής τους. Παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, καθώς και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (Α’ Εξάμηνο: 1000 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1000 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 500 ευρώ).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική (κατόπιν σχετική αίτησης). Τα μαθήματα γίνονται τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις και το πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ .

Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών τους. Από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.

4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής

δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Δύο συστατικές επιστολές

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9. Μεταφρασμένο αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών

10. Μία φωτογραφία ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή.

* Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών (3) ημερών εάν ζητηθούν

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο (για επισυναπτόμενα αρχεία άνω των 10mb προτιμήστε κάποια online υπηρεσία αποστολής όπως πχ. wetransfer.com) ή εναλλακτικά, ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα”Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δ/νση: Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 415 00, Λάρισα T. 2410685724,

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Ελένη Αρναούτογλου

Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών