Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2024-2025

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του:

ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»

«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

(ΦΕΚ 4061τ.Β’/22-9-2020)

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

 

Το ΠΜΣ «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία» παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, διοίκησης, οργάνωσης, οικονομικής ανάλυσης, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων.

Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (full time) ή μερική (part time), ενώ τα μαθήματα προσφέρονται κατά 75% εξ αποστάσεως με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την καθοδήγηση έμπειρου διδακτικού προσωπικού με διεθνή αναγνώριση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, σε δύο κύκλους:
1ος κύκλος: από 20/03/2024 έως και 20/06/2024
2ος κύκλος: από 01/09/2024 έως και 16/09/2024

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://healthleader.uniwa.gr και να υποβάλουν:

Αίτηση Υποψηφίων https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ  email:  τηλ.2132010208-207/6938430323

 

 

Εκ μέρους  του  ΠΜΣ 

 

Με εκτίμηση, 


Χριστίνα Σταθάκη

Γραμματεία

ΠΜΣ Hγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής