Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΜΣ “Εφαρμοσμένος Προγεννητικός έλεγχος”

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2024-2025 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ». Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, Μαιευτικής, υποψήφιοι/-ες ή ειδικευόμενοι/-ες για την ειδικότητα της Μαιευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παραπάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τις 25 Ιουνίου 2024 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρειάζονται τα ακόλουθα:

i) Αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr/tags/pms-iatrikis-apth

ii. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου και σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ,

iii. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

iv. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχουν.

v. Υπόμνημα μέχρι 500 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει σπουδές στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

vi. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση και μιας ξένης γλώσσας, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού τμήματος είτε με την κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας επιπέδου Β2. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας). vii. Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση). Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ), ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

viii. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό πεδίο του Π.Μ.Σ.

ix. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Τέλη Φοίτησης Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.100,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ. : 2310.999.338

e-mails:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών)

α Μαθήματα ECTS
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως)
Α1 Σύλληψη εμφύτευση 5 ECTS
Α2 Βελτιστοποίηση προσυλληπτικών συνθηκών 5 ECTS
Α3 Ανάπτυξη πλακούντα και εμβρύου 5 ECTS
Α4 Φυσιολογία της κύησης 5 ECTS
Α5 Αρχές γενετικής 5 ECTS
Α6 Παθολογία αρχόμενης κύησης 5 ECTS
Σύνολο 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως)
Β1 Ενδομήτριες λοιμώξεις 5 ECTS
Β2 Τερατογόνα 5 ECTS
Β3 Υπερηχογραφικός έλεγχος 5 ECTS
Β4 Ανατομικές ανωμαλίες 5 ECTS
Β5 Διαταραχές ανάπτυξης 5 ECTS
Β6 Ιατρονομικά, ιατρικό σφάλμα ή αμέλεια 5 ECTS
Σύνολο 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ1 Επιδημιολογία-Βιοστατιστική 5 ECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25 ECTS
Σύνολο 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90