Νέα-Ανακοινώσεις

Παράταση Προκήρυξης για την Εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργικές Επιστήμες»

Ηράκλειο 70013, Κρήτη Heraklion 70013, Crete
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Παράταση Προκήρυξης για την Εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργικές Επιστήμες» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

(Σχετ.: 6ΩΕΞ469Β7Γ-1ΣΦ)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Χειρουργικές Επιστήμες» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α’), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc in Surgical Sciences), επιπέδου επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4763/2020, μετά από σπουδές διάρκειας δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το ΔΜΣ απονέμειι:

Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ): Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In SurgicalSciences), 60 ECTS Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με ειδίκευση «Χειρουργική», (Surgery) 60 ECTS ή

Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με ειδίκευση «Ορθοπαιδική», (Orthopedics) 60 ECTS.

Σκοπός – Αντικείμενο του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη αλλά και νεωτερικά πεδία των Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και διεθνώς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που σκοπεύουν να ακολουθήσουν χειρουργική ειδικότητα, όπως Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική, Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Ουρολογία, Γυναικολογία και Γναθοχειρουργική.

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών – Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

HELLENIC REPUBLIC

UNIVERSITY OF CRETE

SCHOOL OF MEDICINE

FACULTY OF MEDICINE

προσδιορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. Οι επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (Χειρουργική – Ορθοπεδική) καθορίζονται με βάση τα μαθήματα κατεύθυνσης που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής.

Δεκτοί γίνονται: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 25 φοιτητές ανά έτος.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που δεν έχουν πάρει ακόμη το πτυχίο τους προσκομίζοντας βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος κάθε έτος).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. 2.1. 2.2. Για πτυχιούχους:Αντίγραφο Πτυχίου καιΠιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον υπάρχει). Σε διαφορετική περίπτωση η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022

Για τελειόφοιτους: Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

4. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Για τις Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 07/07/2024.

7. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής

Οι νέοι Μ.Φ. επιλέγονται επί τη βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:

1) Το βαθμός του πτυχίου,

2) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Επιστήμες»,

3) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,

4) την αξιολόγηση συστατικών επιστολών,

5) την επαρκή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες,

6) η συνάφεια της ειδικότητας του υποψηφίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και

7) την επίδοση στην προσωπική συνέντευξη.

Τρόπος Αξιολόγησης Κριτηρίων

Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) στο πρόγραμμα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Στην τελική βαθμολογία (με κλίμακα αξιολόγησης 1-10, με το 10 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία) που θα λάβει κάθε υποψήφιος/α συνεκτιμώνται:

α) Βαθμός πτυχίου. β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος. γ) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. δ) Αξιολόγηση συστατικών επιστολών. ε) Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. στ) Συνάφεια της ειδικότητας του υποψηφίου με το αντικείμενο του προγράμματος. ζ) Επίδοση στην προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου: 50%.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πίνακα των επιτυχόντων με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά. Ο πίνακας αυτός δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ένσταση κατά των πινάκων αυτών μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά

από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής του Προγράμματος κρίνεται τελεσίδικα από την Συνέλευση της Σχολής. Εν συνεχεία καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος επιτυχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά, ο οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ), αν και έχει επιλεγεί, ενημερώσει ότι δεν θα εγγραφεί στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τους τυχόν επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Χρονοδιάγραμμα

5 Ιουλίου 2024: Λήξη υποβολής αιτήσεων

Μέσα Ιουλίου 2024: Συνέντευξη

Για την ακριβή ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2023:

Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

Έντυπο εγγραφής

Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν

είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση

ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους

Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

Β. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2023

Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος email: , τηλ. 2810 394526.

Ο Διευθυντής του ΠρογράμματοςΕμμανουήλ Χρυσός Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής ΣχολήςΓεώργιος Εμμ.Κοχιαδάκης