Νέα-Ανακοινώσεις

Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”- Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”- Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Δεκτοί γίνονται: Ππτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονοδιάγραμμα:

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 26/7/2024

Προφορική Συνέντευξη: 02/08/2024

Έναρξη μαθημάτων: Οκτ. 2024

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://oncologymaster.gr/

Γραμματεία Προγράμματος:

τηλ. 2810 394526, 2810- 394860

email: ,