Νέα-Ανακοινώσεις

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ιατρείων-εργαστηρίων-πολυιατρείων στην Π.Φ.Υ

Θεσσαλονίκη,10 Απριλίου 2023

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001 (όροι, προϋποθέσεις διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού, που υποβάλλεται για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. στην αρμόδια υπηρεσία. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός 15 ημερών αίτησης για την τροποποίηση της βεβαίωσης λειτουργίας στον Ιατρικό Σύλλογο. Στην περίπτωση που ο φορέας δεν προβεί στην υποχρεωτική εκ του νόμου τροποποίηση της βεβαίωσης λειτουργίας, η αρμόδια επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωμένη να  πραγματοποιήσει επείγοντα έλεγχο λειτουργίας του φορέα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του  ν. 4771/2021 η παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του.

Η  παρ. 4 του αρ. 38 του ν. 4771/2021 προβλέπει, πως ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει  κατ’ έτος να ελέγχει δειγματοληπτικά το 10% των φορέων Π.Φ.Υ. στην περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  αρ. 319   του ν. 4512/2018 ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οφείλει να τηρεί τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και είναι πειθαρχικά υπόλογος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 του Π.Δ.84/2001 κάθε παράβαση εταιρείας παροχής Π.Φ.Υ. σχετικά  με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα ή την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτόν πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του ανωτέρω Π.Δ. τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από 1 μέχρι 6 μήνες και με  πρόστιμο ύψους 14.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η βεβαίωση λειτουργίας  και επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ. Σε περίπτωση παράβασης των ειδικών απαγορεύσεων του αρ. 14 του Π.Δ.84/2001διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας του φορέα και ανακαλείται η αντίστοιχη βεβαίωση λειτουργίας. Επιπλέον με την ίδια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από 14.000 ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ.

Επιπλέον η βεβαίωση λειτουργίας του φορέα ανακαλείται και στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.84/2001.

Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ο αρμόδιος φορέας διοικητικής εποπτείας και ελέγχου όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ και διαθέτει τη δυνατότητα επιβολής των προβλεπόμενων κατά τα άρθρα 13 και 17 του Π.Δ.84/2001 διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν. (Ν. 4772/19-5-2017 άρθρο 85).

Νομική Υπηρεσία Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης