Νέα-Ανακοινώσεις

Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 01.08.2023 έως και 10.09.2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική  Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)»

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική  Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (ΦΕΚ 3695/Β΄τεύχος/29-08-2018).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών και σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Επιπλέον, σκοπός του  ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή νέας γνώσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων για βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου, καθώς και τους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς που αφορούν συνήθεις τύπους καρκίνου. Τέλος, το ΠΜΣ περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα και σεμιναρίων σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με την καρκινογένεση και τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων και  εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Το ΠΜΣ διαφέρει σημαντικά από τις προπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές και φιλοδοξεί να εισάγει ένα νέο τρόπο ακαδημαϊκής σκέψης στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται διά ζώσης ή και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διδασκαλία των δια ζώσης μαθημάτων θα πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και στην Αίθουσα Μικροσκοπίων.

Οι σπουδές στο ΠΜΣ συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Χημείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας.

Ο ανώτατος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται σε (35) συνολικά. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτό ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κατ’ έτος, εφόσον το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής  της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.  Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ από τις 01.08.2023 έως και 10.09.2023:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

*Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης των σπουδών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και το αντίγραφο πτυχίου

 1. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
 3. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου
 4. Δύο συστατικές επιστολές
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας ή επαρκής, διαπιστωμένη από την Σ.Ε. του ΠΜΣ, γνώση της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους
 8. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής

*Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (μετά την ισχύ του ν.4957/2022 (Α ́ 141) ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304)

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ, ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 προς το ΠΜΣ θα πρέπει να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή να έχει συνταχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας Διοίκησης (govgr).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ,  .

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Το όνομα του κάθε αρχείου να ξεκινά με το Επώνυμό σας πχ. «Επώνυμο–Αίτηση φοίτησης» και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf.

Γραμματεία του ΠΜΣ

A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Κτήριο 10, 1ος Όροφος, Γραφείο 46), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, Κα Χ. Κώνστα

Ωράριο γραμματείας: Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00-14:00

Τηλέφωνο: 210-7462102

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται:

 • Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής

school.med.uoa.gr

 • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

https://www.neoplasticdisease.gr/

 • Στα email του ΠΜΣ

,

Αθήνα, Μάϊος 2023

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

_____________________________

Στ. Θεοχάρης– Καθηγητής