Εγγραφή ιδιωτικών κλινικών στα μητρώα του ΙΣΘ

Εγγραφή ιδιωτικών κλινικών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποστολή καταστάσεων ιατρικού προσωπικού

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. : 6323/Γ

Προς
κ.κ. Διοικητικούς Δ/ντές Ιδιωτικών Κλινικών Ν. Θεσσαλονίκης
κ.κ. Διοικητικούς Δ/ντες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας,
Κεντ. Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων

Θέμα: «Εγγραφή ιδιωτικών κλινικών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποστολή καταστάσεων ιατρικού προσωπικού»

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/17-1-2018 τΑ΄, ) σας ενημερώνουμε ότι :

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 295 αναφέρει: «1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: …….. δ) μητρώο ιδιωτικών κλινικών…… Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν…..»

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 295 αναφέρει: «….……Η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρικό Σύλλογο…..…..».

Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 295 αναφέρει: «…..Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεούσθε:

1. α) Σε κατάθεση αίτησης/δήλωσης (από τον νόμιμο εκπρόσωπο) ,περί εγγραφής στο μητρώο ιδιωτικών κλινικών που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 295 του Ν. 4512/2018 στην οποία θα αναφέρονται πλήρη και αναλυτικά τα τμήματα με τους επιστημονικά υπευθύνους

β) Σε κατάθεση κατάστασης με πλήρη και αναλυτικά τα στοιχεία των γιατρών που απασχολούνται στην κλινική με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ανά τομέα, τμήμα, εργαστήριο κλπ.

γ) Σε κατάθεση των Αποφάσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με τις εκάστοτε μεταβολές της ιδιωτικής κλινικής, όπως έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Δ/νση Δημόσιας Υγείας.

2. Σε καταβολή ετήσιας εισφοράς που καθορίστηκε, σύμφωνα με την από 11-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου , σε ποσό ύψους 50 € ανά επιστημονικό υπεύθυνο τμημάτων και 25 € ανά γιατρό που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε υπαλληλική σχέση εργασίας. Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται επιπλέον με εισφορά 10% υπέρ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (Σύνολο: 55€ και 27,50€ αντίστοιχα).

Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ανωτέρω εισφοράς ορίζεται έως τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση για τις εισφορές του έτους 2018, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30ή Ιουνίου 2019.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 295 του Ν.4512/2018 τα γραφεία του προσωπικού ή οι εργοδότες των ιδιωτικών δομών υγείας υποχρεούνται να ζητούν από τον γιατρό, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν, βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση εγγραφής του γιατρού σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο, τότε υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του οικείου Συλλόγου.

Προσβλέπουμε στις άμεσες ενέργειές σας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκειμένου ο Ι.Σ Θεσσαλονίκης αφενός να ανταπεξέλθει στις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του ΠΙΣ και του Υπουργείου Υγείας και αφετέρου να αποφευχθούν κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Σημειώνουμε δε ότι ο Σύλλογός μας, θα προβαίνει και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διασταυρώσεις, έκτακτους ελέγχους κλπ) προκειμένου να διαπιστώνει τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται ανά τμήμα και έχει δηλωθεί στον Ι.Σ Θεσσαλονίκης.