Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 5285/Γ

Θέμα: Ενημέρωση για την νόμιμη λειτουργία ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι με τη διάταξη του αρ. 36 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α’ 166/10-9-2021) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 και για το σύνολο των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), δηλαδή τα ιατρεία, εργαστήρια και πολυιατρεία, ισχύουν από 10/9/2021 τα ακόλουθα:

1) Το σύνολο του πάσης φύσεως προσωπικό (ιατρικό, παραιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) που παρέχει, με οποιαδήποτε σχέση, εργασία στο χώρο του φορέα πρέπει να είναι εμβολιασμένο. Αλλιώς τίθεται σε αναστολή εργασίας και ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και τους φοιτητές ή κάποιον που διεξάγει πρακτική άσκηση ή κάποιον που παρέχει τις υπηρεσίες  του εθελοντικά χωρίς αμοιβή.

2) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, που εξακολουθεί να ισχύει, δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα 6 μηνών από την νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια εμβολίου (το θέμα αυτό προβλέπεται από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (ΦΕΚ Β’ 3794).

3) Για τις παραπάνω ιδιότητες απαιτείται η επίδειξη του ψηφιακού πιστοποιητικού , το οποίο θα πρέπει να ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο του φορέα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

4) Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος του φορέα ΠΦΥ οφείλει να ενημερώνει τους εργαζομένους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις και να μην αποδέχεται τις υπηρεσίες εκείνων που δεν έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30η Σεπτεμβρίου. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται ότι η ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Με την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου στον προβλεπόμενο χρόνο.

5) Στον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των παραπάνω, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ (συνολικά) και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων (200.000) χιλιάδων ευρώ (συνολικά).

6)  Επιπλέον των παραπάνω, στους ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στο ιατρείο τους κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

  • καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,
  • αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ν. 3892/2010 (Α’ 189), και
  • αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του Ν. 3892/2010.

7) Τέλος όλοι οι ιατροί οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα του ιατρείου, εργαστηρίου ή πολυιατρείου τους, έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με τον παραπάνω νόμο. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Επίσης σαν ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 (ΦΕΚ Β’ 4206/12-9-2021) αναφορικά με τη λειτουργία των ιατρείων και λοιπών φορέων ΠΦΥ ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε από κορωνοϊό covid-19 ισχύουν τα εξής:

  • Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπτωματικού εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή.
  • Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος έχει γίνει σε ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός εικοσιτετραώρου σε δημόσια δομή υγείας.
  • Κατά τις παραπάνω διαδικασίες ελέγχου δεν επιτρέπεται η προσκόμιση δείγματος που λήφθηκε προηγούμενα και η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσοτέρων του ενός (1) ατόμων με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.

2) Κατά τη λειτουργία του φορέα θα πρέπει να τηρείται μεταξύ ασθενών, συνοδών και προσωπικού η ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου, υποχρέωση που δεν υφίσταται κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.

3) Ασθενείς που προσέρχονται στο φορέα μόνο για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό covid-19.

4) Ασθενείς που προσέρχονται για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test), που θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των σαράντα οκτώ (48) ωρών που προηγούνται της εξέτασης.

5) Στον φορέα μπορεί να γίνει δεκτός ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή. Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) που θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των σαράντα οκτώ (48) ωρών που προηγούνται της εισόδου στο φορέα (ιατρείο κλπ). Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό covid-19 με τη μέθοδο PCR που θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των σαράντα οκτώ (48) ωρών που προηγούνται της εισόδου τους στο φορέα (ιατρείο κλπ.). Στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων πρέπει να επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α’ 118).

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος