Νέα-Ανακοινώσεις

Εγγραφή εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 714/Γ

 

Προς

κ.κ. Νόμιμους εκπροσώπους

Νομικών Προσώπων (εταιρειών)

που παρέχουν Π.Φ.Υ.

 

Θέμα:  «Εγγραφή εταιρειών στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης»

Σας ενημερώνουμε ότι πέραν της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ, 5 άρθρου 11 & παρ 3 άρθρου 18 του ΠΔ 84/2001) στο ΦΕΚ 5/17-1-2018 τ. Α΄, που αφορά σε υπό προϋποθέσεις εγγραφή εταιρειών σε μητρώα Ιατρικών Συλλόγων, δημοσιεύθηκε ο Ν. 4512/2018 όπου:

Α. Η παρ. 1 του άρθρου 295 αναφέρει: «1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: …….. γ) μητρώο εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες…… Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν…..».

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 295 αναφέρει: «….……Η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρικό Σύλλογο…..…..».

Γ. Η παρ. 3 του άρθρου 295 αναφέρει: «…..Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιας εισφοράς που καθορίστηκαν, σύμφωνα με την από 11-12-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας  όπως αναφέρονται:

  • Α.Ε – Ι.Κ.Ε. – Ο.Ε.- Ε.Π.Ε. → σε ποσό ύψους 30€ ανά επιστημονικά υπεύθυνο και 15 € ανά γιατρό που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Τα πιο πάνω ποσά επιβαρύνονται επιπλέον με εισφορά 10% υπέρ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. (Σύνολο: 33 ευρώ για κάθε επιστημονικά υπεύθυνο, 33 ευρώ για τον αντικαταστάτη επιστημονικά υπεύθυνο και 17,50 ευρώ /άτομο για το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό)

Ειδικά για τις μονοπρόσωπες εταιρείες γιατρών μελών του συλλόγου, με μοναδικό επιστημονικά υπεύθυνο τον γιατρό  εταίρο και χωρίς υπαλληλικό προσωπικό γιατρών, ο Ι.Σ.Θ επιδοτεί την πιο πάνω ετήσια συνδρομή.

Ως γνωστό οι Ιατρικοί Σύλλογοι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχουν την αρμοδιότητα περί χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης προς όλους τους δικαιούχους (φυσικά & νομικά πρόσωπα). Συνεπώς ο Σύλλογός μας διατηρεί αρχείο του ιατρικού δυναμικού όπως έχουν δηλωθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή τυχόν τροποποίησης. Επιπλέον έχει ως υποχρέωση την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ και θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (διασταυρώσεις, έκτακτους ελέγχους κλπ) προκειμένου να διαπιστώνεται και ο ακριβής αριθμός και τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ιατρικού δυναμικού που απασχολείται .

Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που έχει προκύψει στο φορέα σας έχετε την υποχρέωση για άμεση ενημέρωση του Συλλόγου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της ανωτέρω εισφοράς ορίζεται έως τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Προσβλέπουμε στις άμεσες ενέργειές σας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προς αποφυγή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική δήλωση εγγραφής:

https://isth.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.pdf

Οι νομικές βάσεις για την διαβίβαση των αιτούμενων δεδομένων βασίζονται στις παραγράφους γ) και ε) του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016). Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση και για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν, υλοποιώντας ταυτόχρονα όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας των δεδομένων. Με αυτόν τον  τρόπο, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εγγυάται για την διατήρηση του απορρήτου των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος