Νέα-Ανακοινώσεις

Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού από τον πολίτη

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2022

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιβεβαιώνεται και ρυθμίζεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προσωπικού ιατρού από τον κάθε πολίτη. Για τους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα για τους γιατρούς ειδικότητας Παθολογίας, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Ιατρικής Εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο σύστημα είναι μόνο η νόμιμη άδεια ιατρείου. Αναμένουμε την έκδοση υπουργικής απόφασης όπως προβλέπεται στην τροπολογία για την ένταξη γιατρών και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό καθώς και Παιδιάτρων.

Να θυμίσουμε εδώ ότι από την αρχή δημοσιοποίησης του νομοσχεδίου για τον προσωπικό γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έθεσε την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα στην επιστολή μας προς τον Υπουργό Υγείας με ημερομηνία 17/6/2022 αναφέραμε:

«Όπως όλοι γνωρίζουμε και συνέβαινε και στο παρελθόν, ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων γιατρών ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας στα Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, καθώς και αυτών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ,  δεν επαρκεί ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν όλοι οι πολίτες άνω των 16 ετών. Για τον λόγο αυτό περιμένουμε άμεσα και την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων (όπως προβλέπεται και από αρ. 5. παρ. 4 του Ν. 4931/2022) τις ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα εγγραφής πολιτών σε προσωπικούς ιατρούς που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες αλλά είναι απλά ιδιώτες πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ώστε οι πολίτες να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν για προσωπικό γιατρό όποιον επιθυμούν χωρίς περιορισμούς. Επίσης αναμένουμε και τον καθορισμό άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό που πάσχει από χρόνιες ασθένειες και παιδιάτρων για τον ανήλικο πληθυσμό .

Εάν οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημοσιοποιηθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό, καθώς οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να βρουν διαθέσιμους προσωπικούς γιατρούς να εγγραφούν επιλέγοντας ελεύθερα ως προσωπικό ιατρό τον γιατρό που εκείνοι επιθυμούν, θα τεθεί σε αδράνεια η ομαλή εφαρμογή του νόμου για την ΠΦΥ όπως συνέβη και στο παρελθόν.»

Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη ορίζει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό — Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014

Στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περ. γ) της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο προσωπικός ιατρός επιλέγεται. ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και συμβάλλεται με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικός ιατρός, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από το αν συμβάλλεται ήδη ή αν ήδη λαμβάνει μηνιαίο μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143), ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, με την προσθήκη των ιατρών εργασίας, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής Ιατρικής εσωτερικής παθολογίας ή οι ιατροί εργασίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, Ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.».

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος