Νέα-Ανακοινώσεις

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων

Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω e-mail προκειμένου να συμπεριληφθείτε στον ετήσιο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 4/11/2022.

Η αμοιβή σας εφόσον οριστείτε , θα καταβάλλεται από τον ενάγοντα (διάδικο) , και όχι από το ελληνικό δημόσιο και το ύψος της διαμορφώνεται κατά την κρίση σας με γνώμονα τα γενικότερα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως αναγνώσετε την ακόλουθη επιστολή.