Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου (φυσικό πρόσωπο) ή ιατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου (φυσικό πρόσωπο) και ιδιωτικού ιατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου

  1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου απαιτείται αίτηση των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις της κοινής άδειας λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.
  1. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α. Αντίγραφο βεβαίωσης (άδειας) άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων, βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο. (δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση εγγραφής για τους ιατρούς που είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). 

β. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο. Όσον αφορά το συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης απαιτείται μόνο το αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης στοιχείων μίσθωσης από την εφορία (ΑΑΔΕ).

γ. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

δ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα. Ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία και βάσει των συνεπειών του με αριθμό 3.ν.3741/1929 δεν θα διαταράσσεται η μεσημβρινή ή νυκτερινή ανάπαυση των ενοίκων και δεν θα συσσωρεύονται ασθενείς στους διαδρόμους και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και  αερισμό.

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π/Δ 84/2001

ζ. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού (ανάρτηση από το taxis)

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

θ. Απόδειξη Ιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

ι. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

ια. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου ότι:

α) «δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με τη άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας».

β)  σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

ιγ. . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου ότι το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών είναι αληθές και σύμφωνο με όσα ορίζονται στις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ. Υ3β/Γ.Π./ οικ.24948/ΦΕΚ 713/13-3-2012 και ότι παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου ιατρείων και πολυιατρείων του Ι.Σ.Θ.  σε περίπτωση ελέγχου.

3.Όταν η άδεια λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια) της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής:

α. Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου. (δεν είναι απαραίτητη για τους ιατρούς που είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

β. Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να κατατεθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πριν από την κατάθεση του φακέλου της εταιρείας.

γ. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

ε. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, ότι το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών είναι αληθές και σύμφωνο με όσα ορίζονται στις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ. Υ3β/Γ.Π./ οικ.24948/ΦΕΚ 713/13-3-2012 και ότι παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου ιατρείων και πολυιατρείων του Ι.Σ.Θ.  σε περίπτωση ελέγχου.

ζ. Σύμβαση εργασίας των επιστημονικά υπευθύνων από την ιστοσελίδα της εφορίας (ΑΑΔΕ).

4.Όταν η αίτηση για άδεια λειτουργίας ιατρείου υποβάλλεται από Πανεπιστημιακό ιατρό ή όταν ο Πανεπιστημιακός είναι μέλος ή ένα εκ των μελών του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζει και τις παρακάτω βεβαιώσεις:

α) Βεβαίωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου όπου υπηρετεί, ότι συμμετέχει στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας (Ν.4025/11, άρθρο 30 παρ.2) και,

β) Βεβαίωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει, ότι είναι ενήμερος για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (Ν.4009/11 Άρθρο 23 παρ.θ΄).

 5.Οι κάτοχοι παλαιών αδειών (είτε ιατροί είτε ιατρικές εταιρείες) υποχρεούνται να τις προσκομίσουν

ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το ΠΔ 81/2000  , τις αποφάσεις Υ3Β/Γ.Π.οικ55762(ΦΕΚ Β1802/2-7-2014, Γ.Π./οικ.  72218, (ΦΕΚ Β2302/27-08-2014) και ΦΕΚ Β 2308/27-08-2014)  και ειδικά στο άρθρο 3 αυτού αναφέρεται ότι πρέπει να αποφεύγονται κατώφλια ή βυθίσματα ύψους μεγαλύτερου των 2 εκ. και να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα .Γενικά ισχύουν οι οδηγίες του «σχεδιάζοντας για όλους » και οι διατάξεις των  Ν4067/12 (ΝΟΚ), 4178/17 και των ενημερώσεων αυτών.

Διάφορα Έγγραφα (απαραίτητα για την έκδοση άδειας λειτουργίας)

Η έκδοση άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο με ραντεβού στο 2310273755 (εσωτερικό 2)