Διαβίβαση απλών δεδομένων των μελών στις παρατάξεις ενόψει εκλογών ΙΣΘ 16-17/10/2022 και δικαίωμα εναντίωσης των μελών στην διαβίβαση

Διαβίβαση απλών δεδομένων των μελών στις παρατάξεις ενόψει εκλογών ΙΣΘ 16-17/10/2022 και δικαίωμα εναντίωσης των μελών στην διαβίβαση

                                                                        Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωπων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής στις 16-17/10/2022 (όπως προβλέπεται στον Ν. 4512/2018), θα ενημερωθείτε μέσω – κεντρικού – ηλεκτρονικού μηνύματος από τον Σύλλογο για τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των παρατάξεων που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.

Επιπλέον, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών με τον πιο ενδεδειγμένο και διαφανή τρόπο, θα διαβιβαστούν στις παρατάξεις απλά προσωπικά δεδομένα των μελών του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, θα διαβιβαστούν το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του κάθε ιατρού μέλους (δεν θα διαβιβαστούν στοιχεία διεύθυνσης ή/και επικοινωνίας).

Αν και για την εκλογική διαδικασία και την διαβίβαση των άνω δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, μετά τη διαβίβαση των δεδομένων στις παρατάξεις, η κάθε παράταξη καθίσταται αυτοτελώς υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων, αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ρόλο της (αναφορά στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Επιπλέον, ο Σύλλογος δεσμεύεται για την εφαρμογή όλων των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.

Ο σκοπός της διαβίβασης των άνω δεδομένων θεωρείται συμβατός με τον αρχικό σκοπό συλλογής τους από τον Σύλλογο (σύμφωνα και με το άρθρο 6.4. του ΓΚΠΔ), ενώ η νομιμότητα της διαβίβασης δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6.1.ε του ΓΚΠΔ , δηλαδή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τη λειτουργία του Συλλόγου (ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) και την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωπων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τρόπο που να εξασφαλίζει σε όλες τις παρατάξεις την γνωστοποίηση των μελών τα οποία δύναται να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.

Ο Σύλλογος, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σας παρέχει το δικαίωμα εναντίωσης στην άνω διαβίβαση των δεδομένων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Κατόπιν τούτου, όσα μέλη δεν επιθυμούν την διαβίβαση των δεδομένων τους στις παρατάξεις, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω e-mail στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  το αργότερο έως την Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου 2022. Η εν λόγω εναντίωση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία.

Σχετικά με την περίοδο τήρησης των άνω δεδομένων από τις παρατάξεις, ο Σύλλογος θα τις ενημερώσει να τα διαγράψουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι ίδιες οι παρατάξεις συνιστούν ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας, αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ρόλο τους, μεταξύ των οποίων, και η ενδεδειγμένη χρονική τήρηση των δεδομένων. Τα άνω προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Επιπλέον, έχετε δικαίωμα επικοινωνίας ή υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος