Νέα-Ανακοινώσεις

Απόφαση – Ανακοίνωση για τις αρχαιρεσίες στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στις 16-17 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 16Ης  ΚΑΙ 17Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το αρ. 306 παρ.1 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α5)
  2. Την με αριθ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π.19146/11.5.2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κ. Γκάγκα , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αναστολή των αρχαιρεσιών για διάστημα έξι μηνών.
  3. Την απόφαση με αριθ. 55/20-5-2022 του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με την οποία ορίστηκαν ως ημερομηνίες  διενέργειας των εκλογών  η 16η  και 17η Οκτωβρίου 2022.
  4. Την από 16-6-2022 απόφασή του.

Αποφασίζει και ανακοινώνει στα μέλη του λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τα οριζόμενα στη νομοθεσία τη διενέργεια εκλογών στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2022, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη σύμφωνα με τον αριθμό των μελών του:

Α. Δεκαπέντε (15) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ. ( άρθρο 304 του ν. 4512/2018).

Β. Προέδρου, Αντιπροέδρου και έξι (6) μελών με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Θ. (άρθρο 324 του ν. 4512/2018).

Γ. Τριών (3) Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ι.Σ.Θ. ( άρθρο 314 του ν. 4512/2018).

Δ.  Σαράντα πέντε (45) εκπροσώπων του Ι.Σ.Θ. στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (άρθρο 276 του ν. 4512/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4965/2022).

Η παρούσα απόφαση όπως και η απόφαση με αριθ. 55/ 20-5-2022 του Δ.Σ. του ΠΙ.Σ. να τοιχοκολληθούν  στα γραφεία του Ι.Σ.Θ. και να αναρτηθούν στη διαδικτυακή του σελίδα έως και την 5-9-2022.

Για την απόφαση με αριθ. 55/ 20-5-2022 του Δ.Σ. του ΠΙ.Σ. πατήστε ΕΔΩ

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος