ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

                                                                   Αρ. πρωτ.: 4169/06-07-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τον Ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
 2. το Ν. 4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) «Eταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών…διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», όπως ισχύει
 3. το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 4. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 5. το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 6. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό (υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν
 7. την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ’ αρ. 5θέμα1/15-3-2016 (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3- 7ΣΙ) και με την υπ’ αρ. 2 θέμα6/12-1- 2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ» όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-1-2018
 8. την υπ’ αριθμ. 40/17.11.2022 απόφαση του ΔΣ  με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις», καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2813892/28.11.2022 ανακοίνωση καταχώρησής του στο Γ.Ε. ΜΗ.
 9. Την Δ΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 22ης/ 13-06-2023 (θέμα 1ο )συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) (Α.Δ.Α.:930ΙΟΡΡ3 – ΨΨ5)
 10. την με ΑΔΑ 6ΑΙΕΟΡΡ3-ΚΒΕ : απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Γ4β/24673/16-06-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΘΗΡΑΣ»
 11. την υπ.αριθμ 43/2022/13-12-2022 απόφαση του ΔΣ με θέμα ««Εισήγηση έγκρισης πρόσκλησης για συνεργασία με Ιατρούς ΑΠΥ κατόπιν απόφασης Αν. Υπουργού Υγείας»
 12. Την Γ4β/53126/09-12-2022 απόφαση της Αν. υπουργού Υγείας με θέμα ««Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Γ4β/24673/16-06-2022 απόφασης έγκρισης συνεργασίας του ΓΝ ΘΗΡΑΣ – ΑΕΜΥ Α.Ε. με εξωτερικούς συνεργάτες ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών»
 13. Την υπ.αρ.πρωτ. 9464/15-12-2022 (ΑΔΑ: 9Τ9ΡΟΡΡ3-ΜΘΜ) πρόσκληση της ΑΕΜΥ Α.Ε
 14. Την 07/2023(θέμα 1γ)/06-03-2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΥ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ»
 15. Την 07/2023(θέμα 1β)/06-03-2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΥ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ»
 16. Την 10/2023(θέμα 1)/23-03-2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΥ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ»
 17. Την 11/2023(θέμα 14ο)04-04-2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «Εισήγηση επικαιροποίησης πρόσκλησης Ιατρών με καθεστώς ΑΠΥ»
 18. Την υπ.αρ.πρωτ. 2083/05-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΔΩΦΟΡΡ3-ΓΦΕ) πρόσκληση της ΑΕΜΥ Α.Ε
 19. Την 13/2023(θέμα 6)/03-05-2023 απόφαση του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΥ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΡΑΣ»
 20. Την ασφαλή λειτουργία του Χειρουργικού Τομέα του ΓΝ Θήρας.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ιατρούς Συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για  έως ένα έτος με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

A/A

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

-1-

Η συνεργασία αφορά:

σε  παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα / Συνολικό κόστος έργου για εννέα μήνες ανά ιατρό:50.147,64 €

 

 

 

 

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 06/07/23 έως και 10/07/2023, ώρα 11.00 ως εξής:

α) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή

γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, τ.κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

καρτεραδοσ, ΘΗΡΑ, τ.κ. 84700

ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποψηφιότητα για πρόσκληση ΙΑΤΡΩΝ εξωτερικών συνεργατών

ΑΠΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ….

ειδικότητα: ….

 

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς ή γ) η ημερομηνία και ώρα υποβολής αυτοπροσώπως. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, των οποίων οι αιτήσεις σε περίπτωση αποστολής, θα παραληφθούν από την Εταιρεία μέχρι τις 10/07/2023 , ώρα 11.00. Αιτήσεις που θα ληφθούν/υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 Εντός του φακέλου με την ανωτέρω ένδειξη, θα εμπεριέχονται τα εξής:

 Α. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, στοιχεία επικοινωνίας, η ειδικότητα την οποία κατέχει ο ιατρός και θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο ιατρός κατέχει:
 • Πτυχίο ιατρικής ή ειδικότητας (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται και να δηλώσει ότι κατέχει βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής
 • Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού Συλλόγου (στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης αυτής)
 • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: « δεν έχω αρνηθεί στο παρελθόν την ανάληψη θέσης από συμμετοχή του σε διαγωνιστική διαδικασία ανάληψης έργου εξωτερικών συνεργατών με ΑΠΥ ( ΑΡ. 41 Ν4058/2012) και ούτε έχω παραιτηθεί πριν από την λήξη της σύμβασής του σχετικής με την ανάληψη του έργου αυτού, αλλά και με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την ΑΕΜΥ ΑΕ»
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπου Α΄ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων)
 • Επίσης θα δηλώνει στην αίτηση υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις

Συνημμένα παρατίθεται πρότυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης προς συμπλήρωση.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και επιμελημένα συμπληρωμένη. Συμπληρώνεται δε σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων θα επέρχονται οι νόμιμες συνέπειες , πλέον του αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Οποιαδήποτε έλλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών επιφέρει την απόρριψη της συμμετοχής.

 1. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά: α) η κλινική εμπειρία, β) το επιστημονικό έργο (περιληπτική αναφορά), γ) το εκπαιδευτικό έργο και δ) η ιατρική προϋπηρεσία του ιατρού – εξωτερικού συνεργάτη.
 2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή του διαβατηρίου).

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι συνεργάτες , πριν την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη συνεργασίας θα κληθούν να υποβάλλουν, νομίμως και εμπροθέσμως τα δικαιολογητικά που αναγράφουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους ότι κατέχουν, καθώς και όσα περαιτέρω απαιτούνται προκειμένου να συναφθεί η σχέση συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο Τμήμα ανθρωπίνου Δυναμικού Γ.Ν.Θήρας καθημερινά 08.00-14.00 στο τηλέφωνο 22860 – 35466

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία διενέργειας των συνεντεύξεων αναλόγως της ειδικότητας, ενώ η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε προσωπική επικοινωνία με έκαστο εκ των υποψηφίων.

 

 

                 Για το  Γ.Ν.  Θήρας

 

 

Ελένη Μπορμπουδάκη

Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΑΕΜΥ Α.Ε Εντεταλμένη Σύμβουλος για το ΓΝ Θήρας

 

 Συνημμένα: Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΘΕΜΑ:

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Π.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ»

ΕΠΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:

………………………………………………………………..

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………………..

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

………………………………………………………………..

Α.Δ.Τ.:

………………………………………………………………..

ΑΦΜ:

………………………………………………………………..

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

………………………………………………………………..

ΠΕΡΙΟΧΗ, T.K.:

………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

………………………………………………………………..

KINHTO:

………………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

………………………………………………………………..

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος στην υπ’ αριθμ.Πρωτ. 4169/06-07-2023

Πρόσκληση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ως ιατρός – εξωτερικός συνεργάτης, κάτοχος Α.Π.Υ. και ότι κατέχω την ειδικότητα …………………………………………………………………………………….

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέχω:

1.     Πτυχίο Ιατρικής (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)

2.     Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος

3.     Τίτλο Ιατρικής Ειδικότητας

4.     Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής

5.       Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού Συλλόγου

6.       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄

Επίσης, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρω στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσω, εφόσον μου ζητηθούν, τα σχετικά πιστοποιητικά – βεβαιώσεις.

Ακόμη, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω αρνηθεί στο παρελθόν την ανάληψη θέσης από συμμετοχή μου σε διαγωνιστική διαδικασία ανάληψης έργου εξωτερικών συνεργατών με ΑΠΥ ( ΑΡ. 41 Ν.4058/2012) και ούτε έχω παραιτηθεί πριν από την λήξη της σύμβασής μου σχετικής με την ανάληψη του έργου αυτού, αλλά και με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με την ΑΕΜΥ ΑΕ.

Βεβαιώνω ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν από την ΑΕΜΥ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης της αίτησης υποψηφιότητάς μου για την ως άνω θέση μέσω της έγγραφης ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μου

χορηγήθηκε από την ΑΕΜΥ Α.Ε.

Σας υποβάλλω, συνημμένα:

1.     Βιογραφικό Σημείωμα

2.     Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

……………………………………………………………………………