ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ H ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ H ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»

Καλεί τους ενδιαφερόμενους, προς υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πρόσληψη ενός ΠΕ Ιατρού Ψυχίατρου ή Νευρολόγου, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, με καθεστώς πενθήμερης μερικής απασχόλησης (6ωρη απασχόληση), πρωινό ωράριο,  στην Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», για το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια, στα Πατήσια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασύνδεσης του Κέντρου Ημέρας Πατησίων για την άνοια, με μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» {άξονας προτεραιότητας: 09 « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής», το οποίο συγχρηματοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο με την ένδειξη «ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ» μέχρι και τη Δευτέρα 9/10/2023.

Απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής ή Νευρολογίας.
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Προηγούμενη εμπειρία με άτομα με άνοια σε αντίστοιχες δομές ή άτομα της Τρίτης Ηλικίας γενικότερα θα συνεκτιμηθεί.
  • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά 12:00-13:30, στο τηλέφωνο 210-8235050.

Αθήνα, 26/9/2023

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Μαρία Μούγια