Προκήρυξη Θέσης Ακτινολόγου Επιμελητή Α’ ή Β’

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣHΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ ή  Β’

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, προς το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Ν. 2012/1992 και λειτουργεί βάσει του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του με σκοπό την παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας και της Καρδιοχειρουργικής.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση του Ιατρού Ακτινολόγου Επιμελητή Α’ ή Β’, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα: (α)  Kατοχή τίτλου ειδικότητας

(β)  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

(γ)  Εκπληρωμένη υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμη απαλλαγή απ’ αυτήν.

( άρρενες υποψήφιοι)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την 13.11.2023:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας).
 3. 3. Αντίγραφα:
 • του πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • τυχόν άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.
 1. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση .

Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω “Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων”).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης).

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

 1. Αίτηση με Φωτογραφία
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Πτυχίο Ιατρικής
 4. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου (αν υπάρχει)
 5. Άλλοι Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν)

…………………………………………………………………………..

 1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
 2. Τίτλος Ειδικότητας

…………………………………………………………………………..

 1. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν)

…………………………………………………………………………..

 1. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου
 2. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο
 3. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας

…………………………………………………………………………..

 1. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο (αν υπάρχει)
 2. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)
 3. Λοιπά Έγγραφα #1 (αν υπάρχουν)

…………………………………………………………………………..

 1. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες)