Αγγελία για Βιοπαθολόγο – Μικροβιολόγο

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), ένα από τα μεγαλύτερα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο, με πολυετή παρουσία και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά για μόνιμη συνεργασία στην Κύπρο:

Ιατρούς ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥΣ

(για τα εργαστήρια σε Λευκωσία και σε Λεμεσό)

(Κωδ. θέσης: ΒΙΟΠ-2023.07)

Κύρια Καθήκοντα:

Εποπτεία μικροβιολογικού εργαστηρίου

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Επίβλεψη και επικύρωση απαντητικών

Επικοινωνία με Ιατρούς

Προτάσεις βελτιστοποίησης αναλύσεων & απαντητικών

Προσφέρονται:

Ετήσιες ακαθάριστες απολαβές 90.000€ (περιλαμβάνει 13 Μισθούς) ήτοι περίπου

€6.000 (Καθαρά μηνιαία)

(Βάση του Άρθρου 8 (23Α) του περί φορολογίας του εισοδήματος νόμου στην Κύπρο, όσοι δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 10 συνεχόμενων ετών πριν από την έναρξη της εργοδότησης τους, δικαιούνται φορολογική απαλλαγή 50% εάν ο μισθός τους υπερβαίνει το ποσό των € 55.000 για 17 έτη, ξεκινώντας από το φορολογικό έτος έναρξης εργοδότησης).

Δυνατότητα εργασίας σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια με πληθώρα

τεχνολόγων και σύγχρονα αναλυτικά μηχανήματα

Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη

Υποστήριξη διαδικασιών μετεγκατάστασης & εγγραφής σε επαγγελματικούς

συλλόγους στην Κύπρο (εφόσον απαιτείτε)

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού Βιοπαθολόγου / Μικροβιολόγου

Τυχόν Σύμβαση με ΟΑΥ (ΓΕΣΥ) στην Κύπρο θα συνεκτιμηθεί

Ιατρική Δεοντολογία

Μεθοδικότητα, συνέπεια, μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΒΙΟΠ-2023.07).

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοστεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοστεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr