ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ– ΕΛΕΠΑΠ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναζητά Ιατρό Νευρολόγο για την θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου για το Παράρτημα της Θεσσαλονίκης

Αρμοδιότητες

Οργάνωση και διεύθυνση λειτουργίας των θεραπευτικών τμημάτων

Εξέταση των εν δυνάμει ωφελούμενων πριν την ένταξη στα αποκαταστασιακά

προγράμματα

Καθορισμός του θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία και με την

Διεπιστημονική Ομάδα

Εποπτεία της προόδου αποκατάστασης των ωφελούμενων

Συντονισμός της Ομάδας Αποκατάστασης

Διαχείριση αιτημάτων των γονέων

Συντονισμός εκπαιδεύσεων του Επιστημονικού Προσωπικού

Συντονισμός και εποπτεία της ιατρονοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος

Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Απαραίτητα προσόντα:

Ειδικότητα Νευρολογίας

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 15/07/2024 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση .

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο της ΕΛΕΠΑΠ για περίοδο ίση με την διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα.Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί,η ΕΛΕΠΑΠ δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση.