Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 4/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα -1- άτομο ειδικότητας Ιατρού Ακτινολόγου, για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας