Προσφορά θέσης εργασίας σε νεφρολόγους

Πληροφορίες Θέσης Εργασίας

το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο Λεμεσού στην Κύπρο, στα πλαίσια ανάπτυξης και επέκτασής του, δημιουργεί νεφρολογικό τμήμα με αιμοκάθαρση. Το νεοσύστατο νεφρολογικό τμήμα προσφέρει θέσεις εργασίας σε νεφρολόγους.

https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=tosinohold&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=el%5fGR&career_job_req_id=903&selected_lang=el_GR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Bucharest&_s.crb=R8mMDlhgu2C%2b52lsAMJADzJ8c9LGiWkLjSW2Oq44NCU%3d