ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΔΥΑΕ/ΣΜΕ1-2022 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ