Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Καταβολή Εισφορών Β εξαμήνου στο ΕΤΑΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012  ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εισφορές Β΄ εξαμήνου 2012 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών καταβάλλονται μέχρι 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.2676/99 .
Οι εισφορές καταβάλλονται μέσω του Τραπεζικού Συστήματος με τη χρήση ατομικού ειδοποιητηρίου στις Τράπεζες και με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτό.
Το ατομικό ειδοποιητήριο, που απαιτείται για την εξόφληση των εισφορών, θα έχετε τη δυνατότητα να το εκδώσετε από 17/12/12 με τη διαδικασία που περιγράφεται στο site του Ταμείου www.tsay.gr και στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.
Για το λόγο αυτό η Διοικούσα Επιτροπή με την απόφασή της αριθ.289 της 28ης Συνεδρίασης της στις 21/11/2012 αποφάσισε να μην αποσταλούν ταχυδρομικά τα ειδοποιητήρια και να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι με κάθε πρόσφορο μέσο για τον τρόπο έκδοσης των ειδοποιητηρίων.  
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, που αναφέρονται στα ειδοποιητήρια  έχει βασιστεί στα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά όμως στις περιπτώσεις, που τα στοιχεία αυτά είναι ανεπαρκή, ο υπολογισμός των εισφορών ενδέχεται να είναι λανθασμένος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να γίνει διόρθωση των στοιχείων αυτών με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου ή στα κατά τόπους γραφεία του ΕΤΑΑ-Τομέων Υγειονομικών, προκειμένου να εκδοθεί νέο ειδοποιητήριο.
Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην έκδοση του ειδοποιητηρίου ή στο ειδοποιητήριο, που θα εκδώσετε, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών είναι λανθασμένος ή έχετε οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προηγουμένων εξαμήνων θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ταμείο (κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες) ή να επικοινωνήσετε με email: eisfores@tsay.grή στο φαξ:2108832180 προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.
(Τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας αναγράφονται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης).
Προσοχή:
  1. Το ειδοποιητήριο είναι εξατομικευμένο. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές και μόνον αυτές, που αναφέρονται σε αυτό. Επίσης το ειδοποιητήριο   δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον ασφαλισμένο για την καταβολή των δικών του εισφορών.
 2. Οι καταβολές σας καταγράφονται στα στοιχεία του ηλεκτρονικού σας φακέλου κι επομένως, δεν κρίνεται απαραίτητη η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ταμείου για την αναγραφή της πληρωμής στο ασφαλιστικό βιβλιάριο.
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του β’ εξαμήνου 2012 είναι οι ίδιες με εκείνες του α’ εξαμήνου 2012 σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
188,30 €
13,87 €
202,17 €
1.213,02 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00 €
10,00 €
60,00€
 
Σύνολο :
31,15 €
269,08 €
1.614,48 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €
 
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
2.220,66 €
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων μέχρι 31.12.1992) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κλάδοι
Ανάλυση
Πρόσθετη μηνιαία εισφορά
(άρθρο 44 ν.3986/11 κ άρθρο 20 ν.4019/11)
Σύνολο ανά μήνα
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
113,00 €
13,87 €
126,87 €
761,22 €
Περίθαλψης
44,70 €
4,51 €
49,21 €
295,26 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
-
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
2,93 €
2,77 €
5,70 €
34,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
10,00 €
10,00 €
60,00€
 
Σύνολο :
31,15 €
193,78 €
1.162,68 €
Μονοσύνταξη:
94,10 €
6,93 €
101,03 €
606,18 €
 
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.768,86€
 
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχουν επιβληθεί οι εξής εισφορές :
1.Με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 επιβλήθηκε από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν 4019/2011 οι ελευθέρως ασκούντες το επάγγελμα υγειονομικοί ,ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992(Παλαιοί Ασφαλισμένοι) καταβάλλουν από 1.7.2011: Πρόσθετη Μηνιαία Εισφορά η οποία ανέρχεται σε: 13,87 € για τον κλάδο Σύνταξης, 4,51 € για τον Κλάδο Υγείας, 2,77 € για τον Κλάδο Πρόνοιας και 6,93 € για την εισφορά μονοσυνταξιούχου , για όσους έχουν υπαχθεί στον Κλάδο αυτό.
Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, που έχουν περίθαλψη από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα δεν θα καταβάλλουν την εισφορά για τον Κλάδο Περίθαλψης (44,70 4,51=49,21€ μηνιαίως).
Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη, δηλαδή (94,10 6,93)x6=606,18€{Για τις λοιπές υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές(Κλάδων Σύνταξης ,Υγείας, Πρόνοιας και Εισφοράς υπέρ ειδικού λογαριασμού), υπόχρεοι προς απόδοση είναι οι εργοδότες.}
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Π.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ του ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ και την διαφορά της πρόσθετης μηνιαίας εισφοράς για τους τρείς κλάδους ήτοι 126,90€. Συνολικά: 186,90€.
Όσοι φαρμακοποιοί έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν, εκτός των ανωτέρω εισφορών και την εισφορά μονοσυνταξιούχων ήτοι (94,10 6,93)x6=606,18 Συνολικά: 793,08€.
Προσοχή!: Όσοι φαρμακοποιοί δεν εκτέλεσαν συνταγές ΕΟΠΠΥ για όλους τους μήνες απεργίας θα πρέπει να ενημερώσουν τις υπηρεσίες του Ταμείου προκειμένου να υπολογισθούν οι εισφορές για τους μήνες αυτούς.
Για όσους φαρμακοποιούς δεν θα καταβάλλουν τις εισφορές για τους μήνες της απεργίας μέχρι 31/12/12 θα υπάρξει σχετική αποφαση της Δ.Ε. Υγειονομικών .

 
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
138,70 €
832,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
60,00€
 Σύνολο :
1.338,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
 Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.755,00 €
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (Έναρξη υποχρεώσεων από 1.1.1993) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 5ΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλάδοι
Ανάλυση
Συνολικό ποσό εξαμήνου ανά κλάδο
Σύνταξης
83,20 €
499,20 €
Περίθαλψης
44,70 €
268,20 €
Στέγης Υγειονομικών
2,00 €
12,00 €
Πρόνοιας
27,70 €
166,20 €
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 
60,00€
 Σύνολο :
1,005,60 €
Μονοσύνταξη:
69,40 €
416,40 €
Σύνολο (Με μονοσύνταξη):
1.422,00 €
 
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: Οι ασφαλιστικές εισφορές των Ν.Α (δηλ. όσων υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης για πρώτη φορά από 1.1.1993)  που έχουν συμπληρώσει από 1/7/2011 3έτη ασφάλισης μετατάσσονται στη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.
Επομένως, οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, με το ειδοποιητήριο που θα εκδώσουν οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας θα καταβάλουν τις εισφορές της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας για το β’ εξάμηνο 2012.
Σημειώνεται ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί οι διαφορές από 1/7/2011 έως 30/6/2011 σε όσους υγειονομικούς άλλαξαν ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Οι διαφορές αυτές, θα καταβληθούν χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις εντός του 2013.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3986/2011 και Ν.4019/2011 έχει επιβληθεί, από 1.1.2011, μηνιαία εισφορά ύψους 10,00 € υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται από όλους τους υγειονομικούς ανεξάρτητα απασχολούμενους (παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του Ταμείου), και συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσοι υγειονομικοί (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί) Νέοι Ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ήδη επιλέξει (Ν.2084/1992) ανώτερη της 1ης ή της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας θα πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλουν την αντίστοιχη εισφορά της κατηγορίας που έχουν επιλέξει.  Δεν επηρεάζονται από την ανωτέρω μετάταξη.
Οι έμμισθοι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, μόνο την αντίστοιχη εισφορά για την μονοσύνταξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Ν.Α.: Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€ η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ειδοποιητήριο.
Οι φαρμακοποιοί που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία των μονοσυνταξιούχων θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι, την αντίστοιχη εισφορά, καθώς και την εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού ανεργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων ήτοι 60,00€.
Προσοχή!:
Στο ειδοποιητήριο αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται:
1.   Οι διαφορές λόγων αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, από την 1η στην 2η , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3996/11 και 4019/11, τόσο για το τρέχον εξάμηνο όσο και για τις αναδρομικές διαφορές από 1/7/11 – 31/12/11. Για τις διαφορές που τυχόν θα προκύψουν, θα ενημερωθείτε το επόμενο έτος.
2.   Οι εισφορές των μηνών που λόγω απεργίας δεν εκτελέστηκαν συνταγές και ως εκ τούτου δεν παρακρατήθηκαν εισφορές από τον ΕΟΠΥΥ.
3.   Για όσους φαρμακοποιούς δεν θα καταβάλλουν τις εισφορές για τους μήνες της απεργίας μέχρι 31/12/12 θα υπάρξει σχετική αποφαση της Δ.Ε. Υγειονομικών .
 
 

Για τους υγειονομικούς, που έχουν επιλέξει μεγαλύτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας οι ασφαλιστικές εισφορές Β’ εξαμήνου 2012 διαμορφώνονται μηνιαίως ως κατωτέρω :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νέοι Ασφαλισμένοι (Ν.Α.) από 1/1/1993.
 
Κλάδος Σύνταξης
ΜΕ
Κλάδος Περίθαλψης
ΝΠ
Στέγη Υγ/κών
ΣΥ
Κλάδος Πρόνοιας
ΚΠ
Εισφορά Μον/χου
ΜΕ3%
Κάτω Πενταετίας(1η ασφαλιστική)
83,20 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
1η ασφαλιστική κατηγορία
138,70 €
44,70 €
2,00 €
27,70 €
69,40 €
Κάτω πενταετίας (2η ασφαλιστική)
102,30 €
55,00 €
2,00 €
34,10 €
85,30 €
2η ασφαλιστική κατηγορία
170,50 €
55,00 €
2,00 €
34,10 €
85,30 €
3η ασφαλιστική κατηγορία
202,20 €
65,20 €
2,00 €
40,40 €
101,10 €
4η ασφαλιστική κατηγορία
233,70 €
75,40 €
2,00 €
46,70 €
116,90 €
5η ασφαλιστική κατηγορία
263,90 €
85,10 €
2,00 €
52,80 €
132,00 €
6η ασφαλιστική κατηγορία
287,10 €
92,60 €
2,00 €
57,40 €
143,60 €
7η ασφαλιστική κατηγορία
309,60 €
99,80 €
2,00 €
61,90 €
154,80 €
8η ασφαλιστική κατηγορία
332,00 €
107,10 €
2,00 €
66,40 €
166,00 €
9η ασφαλιστική κατηγορία
354,00 €
114,30 €
2,00 €
70,90 €
177,20 €
10η ασφαλιστική κατηγορία
376,90 €
121,50 €
2,00 €
75,40 €
188,50 €
11η ασφαλιστική κατηγορία
399,30 €
128,80 €
2,00 €
79,90 €
199,70 €
12η ασφαλιστική κατηγορία
421,70 €
136,00 €
2,00 €
84,40 €
210,90 €
13η ασφαλιστική κατηγορία
444,20 €
143,20 €
2,00 €
88,80 €
222,10 €
14η ασφαλιστική κατηγορία
466,60 €
150,50 €
2,00 €
93,30 €
233,30 €
 
Εκτός των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών οι ως άνω ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν επίσης από 1.1.2011 την εισφορά υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ήτοι 60,00 € .
 Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνει χωρίς επιβάρυνση ,μέσω των κατωτέρω τραπεζών ,με τις εναλλακτικές δυνατότητες ,που αυτές προσφέρουν, (με μοναδική εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα, όπως αναφέρεται στο τέλος του πίνακα).
 
 
ΤΣΑΥ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
DIASDEBIT - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α/Α
ΚΩΔ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ WEB BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ PHONE BANKING (ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
1
014
ALPHA
 
 
2
015
GENIKI
 
 
 
3
084
CITIBANK
 
 
4
026
EUROBANK
5
011
ΕΘΝΙΚΗ
*√
 
6
012
EMPORIKI BANK
 
 
 
7
017
PIRAEUS BANK
 
 
 
8
073
ΚΥΠΡΟΥ
9
054
PROBANK
 
10
087
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
 
11
069
ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
 
12
028
MARFIN EGNATIA
13
038
MILLENΝIUM
 
 
 
14
079
ΣΥΝ/ΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
15
055
FBB FIRST BUSINESS BANK
 
16
077
ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 
 
17
047
TBANK
18
037
PROTON BANK
 
19
016
ATTICA BANK
 
20
071
HSBC
 
 
21
049
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
 
 
 
22
089
ΣΥΝ/ΚΗΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 
 
 
23
075
ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
 
24
096
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 
 
25
036
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
26
099
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
 
 
27
043
ΑΤΕΒΑΝΚ
 
 
 
28
098
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
 
 
29
074
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
 
 
30
091
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
 
    *Η συναλλαγή σας με τον συγκεκριμένο τρόπο επιβαρύνεται με προμήθεια ,σύμφωνα με το τιμολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
          ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΑΘΗΝΑ
Αχαρνών 27 – Τ.Κ.: 10439
210.8229328,8819188
210.8832180
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΑΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λ.Σοφού 1 & Δωδεκανήσου – Τ.Κ.: 54626
2310.513458,513452
2310.518101
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΠΑΤΡΑΣ
Πλ.Γεωργίου Α΄ 20 - Τ.Κ. 262 21
2610.270511
2610.270211
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πλ. Ρήγα Φεραίου 13 – Τ.Κ.: 712 01
2810.330341
2810.330351
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Βενιζέλου 8 –10 - Τ.Κ.: 68100
25510.80262
25510.36026
ΛΑΡΙΣΑΣ
Kουμουνδούρου 24 - Τ.Κ.: 41222
2410.250448
2410.252139
ΠΕΙΡΑΙΑ
Ακτή Ποσειδώνος 26 - Τ.Κ.: 18531
210.4125 805
210.4125 626
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ναπολέων Ζέρβα 4-6 - Τ.Κ.: 45332
26510.27868,31748
26510.29569
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦ.
FAX
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καζαμπάκα 4 Πλ.Δικαστηρίων - Τ.Κ.: 43100
24410.47094
24410.47095
ΚΟΖΑΝΗΣ
Βενιζέλου 1 – - Τ.Κ.: 50100
24610.34712
24610.38191
ΒΟΛΟΥ
Δον. Δαλεζίου 1 - - Τ.Κ.: 38221
24210.29540
24210.29544
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ελ.Βενιζέλου 23 –- Τ.Κ.: 811 00
22510.29348
22510.29358
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Πλ.Κολοκοτρώνη 6-8 -3ος όροφος – Τ.Κ.: 221 00-
2710.234715
2710.227706
ΡΟΔΟΥ
Δ. Θεοδωράκη 18 - Τ.Κ.: 851 00 -
22410.23466
22410.23478
ΛΑΜΙΑΣ
Πλ. Λαού & Όθωνος 1 - Τ.Κ.: 35100 -
22310.47462
22310.47462
ΣΕΡΡΩΝ
Τσαλοπούλου 12 - - Τ.Κ.:621 22 -
23210.22202
23210.22910
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ιατροπούλου 12Α - Τ.Κ.: 24100
27210.94866
27210.87404
 
Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο e.mail: eisfores@tsay.gr .


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
31/01/2020 : 1ο Σεμινάριο Κλινικής Ανατομίας Γόνατος

31/1/2020 με 1/2/2020

Αμφιθέατρο-Ανατομείο Ιατρ. Σχολής Λάρισας

πληροφορίες ΕΔΩ


31/01/2020 : 1η Ημερίδα Λιπιδίων και Αθηροσκλήρωσης με θέμα: “Αντιμετώπιση Δυσλιπιδαιμιών: Νεότερα δεδομένα και προκλήσεις”

31 Ιανουαρίου 2020
Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε

πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions