Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Σχετικά με άδειες λειτουργίας φορέων ΠΦΥ που λειτουργούσαν πριν τις 10/4/2001

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10-4-2001.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες λειτουργίας των Ιατρείων έχει ως εξής:

Το Π.Δ.84/2001. Αρ.21 παρ.1. έδινε αρχικά διετή προθεσμία για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Δηλαδή μέχρι τις 10 Απριλίου 2003.

Στη συνέχεια με το με αριθμ Υ3β/Γ.Π.οικ.20337/27-2-2003 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας δόθηκε παράταση μέχρι την 10-4-2005.

Στη συνέχεια με το Π.Δ. 228/5-11-2004 αρ.4 δόθηκε εκ νέου παράταση μέχρι τις 10-4-2007.

Στη συνέχεια με το Ν.3627/2007 αρ.6 παρ.3 δόθηκε εκ νέου παράταση έως

31-12-2008.

Στη συνέχεια εκδόθηκε ο Ν.3846/2010 (επί υπουργίας Α. Λοβέρδου) όπου στο άρθρο 28 δόθηκε παράταση δεκαοκτώ μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή μέχρι 11-11-2011.(ημερομηνία δημοσίευσης 11-5-2010).

Τελικά η νέα υπουργική απόφαση Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 που εκδόθηκε 13-3-2012 κατ΄επιταγήν του αρ.35 παρ.2 του Ν.4025/2011 δε χορήγησε νέα παράταση παρά την διαφωνία των Ιατρικών Συλλόγων.

Στο αρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001 προβλέπεται πρόστιμο 25.000.000 δρχ για όσους ιδωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας και άμεσο κλείσιμο μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Τι πρέπει να κάνουμε όσοι δεν έχουμε άδεια λειτουργίας (άσχετα εάν έχουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος);

Για όσους λειτουργούν στον ίδιο χώρο πριν τον Απρίλιο του 2001 ο νόμος προβλέπει:

Άρθρο 7 «φορείς ΠΦΥ που αποδεδειγμένα προϋπήρχαν της ημερομηνίας έκδοσης του Π.Δ.84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄ 1-4-2001) εξαιρούνται της υποχρέωσης προσαρμογής στις διατάξεις του τεχνικού παραρτήματος , που αφορά τα μετρικά στοιχεία και την έκδοση αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας και αντιστοίχου με αυτήν βεβαίωσης πυρασφάλειας τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν.4025/2011, διατηρώντας την πραγματικά κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης παύει να ισχύει η εξαίρεση».

Άρα λοιπόν για όσα Ιατρεία λειτουργούν στην ίδια διεύθυνση και πριν τον Απρίλιο του 2001 απαιτούνται μόνο:

  1. Κάτοψη (εις διπλούν) του χώρου με σφραγίδα Πολ. Μηχανικού (δεν απαιτείται να είναι πρόσφατη αρκεί να απεικονίζει την παρούσα κατάσταση.

  2. Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

  3. Παράβολο 200€ (ορίσθηκε από τον νόμο και όχι από τον ΙΣΘ)

  4. Κανονισμός πολυκατοικίας εάν υπάρχει αλλιώς υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται εκείνη την ώρα

  5. Κατάλογο των επιστημονικών μηχανημάτων (Εάν δεν υπάρχουν παραστατικά αγοράς ή παραχώρησης συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση ).

Για τους νέους γιατρούς καθώς και όσους έχουν αλλάξει επαγγελματικό χώρο μετά τον Απρίλιο 2001 ο νόμος προβλέπει:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.

β. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο.

γ. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

δ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα. Ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία και βάσει των συνεπειών του με αριθμό 3.ν.3741/1929 δεν θα διαταράσσεται η μεσημβρινή ή νυκτερινή ανάπαυση των ενοίκων και δεν θα συσσωρεύονται ασθενείς στους διαδρόμους και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π/Δ 84/2001

ζ. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

η. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

θ. Απόδειξη Ιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Η ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ .

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος  Νικόλαος Π. Νίτσας


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
28/08/2020 : 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Ξενοδοχείο “Grand Serrai” στα Ιωάννινα
28 & 29 Αυγούστου 2020

πληροφορίες εδώ


04/09/2020 : Cadaveric Workshop on Thoracolumbar, Lumbar and Spinopelvic Surgery

City/ Country: Ioannina, Greece
Venue: Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Ioannina
Dates: 4–5 September 2020

Official Website: www.concopco.com/spineworkshop
E – mail: asoubasakou@concopco.com


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions