Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εξώδικος Διαμαρτυρία ΙΣΘ κατά ΕΟΠΥΥ - 1/11/2017

 Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΔΗΛΩΣΗ

 

του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Πλ. Αριστοτέλους αρ. 4) και εκπροσωπείται νόμιμα

 

Κ Α Τ Α

 

του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα(Λ.Κηφισίας 39-Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα

                         

_______________________________

 

 

Σε συνέχεια της από 19.10.2017 Εξωδίκου Διαμαρτυρίας, Πρόσκλησης και Δήλωσής μας, σας γνωρίζουμε ότι αν και ο Οργανισμός σας, χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή έστω ενημέρωσή μας, παρά το έντονο ενδιαφέρον, τις διεκδικήσεις και τους δικαστικούς αγώνες του Συλλόγου μας για το συγκεκριμένα ζήτημα, ανήρτησε στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο ανακοίνωση με τίτλο "Συμψηφισμός οφειλών 12-15", με την οποία τεχνηέντως επιχειρήθηκε να εφαρμοσθεί η διαδικασία συμψηφισμού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν.4430/16(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την οποία κλήθηκαν οι ιατροί-μέλη μας όπως, εντός τριών εργάσιμων ημερών(!)-για την οποία μετά την ως άνω εξώδικό μας δώσατε παράταση έως την 6.11.2017-, να δηλώσουν εάν συμφωνούν με την συνημμένη στην ανακοίνωση κατάσταση οφειλών, να προβούν στην ενέργεια «Αποδοχή Συμψηφισμού οφειλών 12-15» ή σε αντίθετη περίπτωση προβούν στη ενέργεια «Προσέλευση στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ για τακτοποίηση διαφορών», ενέργεια όμως που είναι αδύνατη, όπως απεδείχθη, δεδομένου ότι για να πραγματοποιηθεί "σε αντίθετη περίπτωση" η συγκεκριμένη ενέργεια απαιτείται  από την ιστοσελίδα να αποδεχθεί προηγουμένως ο ιατρός την "Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Συμψηφισμού"(!), δια της οποίας παραιτείται από τους τόκους των οφειλομένων και κάθε ένδικου μέσου κατά του ΕΟΠΥΥ(!) και γενικότερα, σε όποια ενέργεια και εάν προχωρούσε το μέλος μας, η ηλεκτρονική εφαρμογή την θεωρούσε ως "αποδοχή" του συμψηφισμού(!).

 

            Επειδή επαναλαμβάνουμε ότι με τον τρόπο αυτό επιχειρείται καταχρηστικά από τον Οργανισμό σας η  δια της μεθόδου του αιφνιδιασμού, σε συνδυασμό με την αυθαίρετη θέση ασφυκτικής προθεσμίας, η de facto αποδοχή του συμψηφισμού των οφειλών 2012-15, χωρίς δυνατότητα ελέγχου αυτών από τους ιατρούς-μέλη μας

            Επειδή επαναλαμβάνουμε ότι ο τιθέμενος στην άνω ανακοίνωση όρος ότι "σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών εργασίμων ημερών...θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τα ανωτέρω ποσά..." είναι καταφανώς αυθαίρετος, καταχρηστικός και παράνομος και κατατείνει στον ίδιο στόχο της de facto αποδοχής του συμψηφισμού από τα μέλη μας, χωρίς δυνατότητα ελέγχου των οφειλομένων ποσών

            Επειδή επαναλαμβάνουμε ότι με την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Συμψηφισμού, επιχειρείται ταυτόχρονα με την de facto αποδοχή του, η αποστέρηση των μελών μας από τους νομίμους τόκους υπερημερίας των οφειλομένων ποσών -η τοκοφορία των οποίων έχει ήδη αναγνωρισθεί δικαστικά μέσω των ομαδικών αγωγών που έχουν ασκήσει μέλη μας με την συνδρομή του ΙΣΘ-, αλλά και η αφαίρεση από τα μέλη μας κάθε δυνατότητος διεκδικήσεως των οφειλομένων δια της δικαστικής οδού και δια οποιουδήποτε ενδίκου μέσου που θα ασκηθεί ή έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί και μάλιστα για κάθε οφειλή του ΕΟΠΥΥ προς αυτά.

Επειδή τα «συμψηφισθέντα» πόσα για τα έτη 2012 & 2013 από την κατάσταση των ταμειακών παραστατικών που έλαβαν τα μέλη μας από τον Οργανισμό σας δεν συμφωνούν με τα προτεινόμενα ποσά συμψηφισμών των καταστάσεων που απεστάλησαν ηλεκτρονικά στα μέλη μας.   

Επειδή η ληφθείσα από το Δ.Σ. του Οργανισμού σας απόφαση περί "Συμψηφισμού οφειλών 12-15", δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιοριστικά αναφέρονται στο Ν.3918/2011, αρθ.22, παρ.1 και είναι κατά συνέπεια ακυρωτέα(πρβλ. ενδεικτικά ΣτΕ 474/2010 κ.ά)

            Επειδή, σε περίπτωση που παρ'ελπίδα η ως άνω απόφαση περί "Συμψηφισμού οφειλών 12-15" του Οργανισμού σας ήθελε θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του Δ.Σ. του Οργανισμού σας, ως κανονιστική πράξη -που δεν είναι- ώφειλε να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ., άλλως είναι ακυρωτέα(Ν.3469/2006)

            Επειδή  οι περιγραφόμενες στην παρούσα πράξεις σας είναι μη νόμιμες και ακυρωτέες και ως μη βρίσκουσες έρεισμα σε καμία νομοθετική διάταξη, όπως έχει άλλωστε κριθεί παγίως από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. και την προσφάτως εκδοθείσα ΣτΕ υπ’αριθ. 1874/2017 και τις αναφερόμενες εκεί συναφείς αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού).

            Επειδή ο επιχειρούμενος δια της βίας συμψηφισμός, αλλά και ο υπολογισμός των οφειλών των μελών μας είναι καταφανώς αντισυνταγματικός

            Επειδή η ανωτέρω, αλλά και η εξ αρχής της θητείας σας(7.8.2017) και μέχρι σήμερα, συμπεριφορά και πράξεις του Δ.Σ του Οργανισμού σας, εκτός άλλων, παραβιάζει τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί απιστίας, παράβασης καθήκοντος και αθέμιτου ανταγωνισμού

            Επειδή η συμπεριφορά σας αυτή είναι σαφώς παράνομη, αντισυνταγματική, καταχρηστική, αντίθετη με  την ισχύουσα στις συναλλαγές πρακτική, με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων ιατρών εν προκειμένω, οι οποίοι, απολύτως ανυπεράσπιστοι απέναντι στη Διοίκηση, καλούνται "δια της βίας" να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα να τους δίδεται εύλογος χρονικός ορίζοντας ελέγχου των οφειλομένων ποσών, καθιστώντας τους έτσι «έρμαια» στη βούληση και τη διακριτική ευχέρεια του Οργανισμού σας

            Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΝΔ 4111/60, οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση κάθε δίκης που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικού επαγγέλματος

            Επειδή στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς μας,  ανήκει και η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού, από επιστημονικής και ηθικής απόψεως, να εξυπηρετήσει μετά προθυμίας και αυταπάρνησης τους αρρώστους, σκοπός που επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και με μελέτη και την παρακολούθηση των μέτρων για τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών της χώρας (άρθρο 11 του ΒΔ 11 Οκτ./ 7 Νοεμβρ. 1957).

 

Διαμαρτυρόμενοι για τη συμπεριφορά αυτή του Οργανισμού σας,

σας Καλούμε όπως μην καν διανοηθείτε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε απολύτως εφαρμογή "συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2017" των μελών μας, μετά την παρέλευση της δοθείσης από τον Οργανισμό σας "παράτασης προθεσμίας αποδοχής" της 06.11.2017,

άλλως

σας Δηλούμε ότι θέλουμε μετέλθει παντός νομίμου μέσου προς ακύρωση πάσης σχετικής αποφάσεως και ενέργειας του Οργανισμού σας, προς προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών-μελών μας και ικανοποίηση πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας τους, καθώς και αποκατάσταση πάσης ηθικής βλάβης τους και επιδιώξουμε την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου του Οργανισμού σας, λόγω των αδικημάτων που θα έχει διαπράξει, παρά την παρούσα έγγραφη προειδοποίησή μας

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενον άμα όπως συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της και αντιγράφων αυτήν ολόκληρο στην έκθεση επιδόσεώς του.-

 

Θεσσαλονίκη, 01 Νοεμβρίου 2017

      ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
11/12/2018 : 7η Συνάντηση Αναισθησιολογικών Κλινικών της 5ης ΥΠΕ

Τρίτη 11/12/2018, ώρα 18:00-20:00

Αμφιθεάτρο MA 2, 2ος όροφος,Νέο Κτίριο της Ιατρικής Σχολής (Βιόπολις Λάρισας)


14/12/2018 : Κλινικές Οδηγίες για το Ασβέστιο και τη Βιταμίνη D – Βεβαιότητες & Προβληματισμοί στη Θεραπεία της Οστεοπόρωσης

14 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2018 

Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

πληροφορίες ΕΔΩ


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions