Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εξώδικο Ι.Σ.Θ για ληξιπρόθεσμα σε φορείς Φ.Κ.Α

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Tου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Αριστοτέλους και αρ. 4 , ΑΦΜ 090054698 ΔΟΥ Δ΄ Θεσ/νίκης

 

 

ΠΡΟΣ

 

 

1.το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ Ε.Τ.Α.Α.) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην  Αθήνα , οδός  Π.Π. Γερμανού  και αρ.3-5 (πλατεία Κλαυθμώνος)

 

2.το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ Ε.Τ.Α.Α.) - ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός     Αχαρνών  και αρ. 27

 

3.      το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ Ε.Τ.Α.Α.) –ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου και αρ. 10Α

 

4.      το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ), νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αποστόλου Παύλου και αρ.12

 

Κοινοποίηση : 1. προς  το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νομίμως εκπροσωπούμενου που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αποστόλου Παύλου και αρ.12

2. προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Σαπφούς και αρ.3 

 

                                                                                                            Θεσσαλονίκη 12-6-2017

  

Σύμφωνα με το αρ.52 του Ν.4430/2016 ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) υποχρεούται να προβεί στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί. Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται τόσο εκείνες που αφορούν τα διαστήματα πριν από την 31-12-2012 καθώς και όσες αφορούν το διάστημα από 1-1-2012 έως και την 31-1-2016.Αναφορικά με το διάστημα από 1-1-2012 έως και 31-1-2016 οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, περιλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και από κάθε ένδικο μέσο για αυτή.

 

Σύμφωνα δε με την παρ.4 του αρ.52 του προαναφερθέντος νόμου η εξόφληση των παραπάνω περιγραφόμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται το αργότερο έως 30-6-2017.

 

Επειδή πληροφορηθήκαμε, ότι μέχρι και σήμερα κανένας από τους φορείς Φ.Κ.Α. στους οποίους απευθύνουμε την παρούσα εξώδικη δήλωση, δεν έχει φροντίσει να προβεί στην ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες ο Φ.Κ.Α. διαθέτει τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία τα οποία φρόντισαν εγκαίρως να εκδώσουν οι ιατροί-μέλη μας με συνέπεια να οδηγείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε αδυναμία εξόφλησης αυτών  μέχρι την 30-6-2017 λόγω έλλειψης των παραπάνω στοιχείων.

 

Επειδή ιδία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν την 31-12-2012 υφίσταται κίνδυνος παραγραφής και κατά συνέπεια πρόκλησης ανεπανόρθωτης οικονομικής ζημίας στους ιατρούς-μέλη μας.

 

Επειδή η παράλειψη ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η συνακόλουθη αδυναμία του να προβεί στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την 30-6-2017 οφείλεται σε υπαιτιότητα των Φ.Κ.Α. στους οποίους απευθύνουμε την εξώδικη δήλωση

 

                                                ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

                        και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ για το γεγονός της παράλειψης ενημέρωσης εκ μέρους σας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν τους ιατρούς -μέλη μας, γεγονός που οδηγεί μετά βεβαιότητας τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε αδυναμία τήρησης της υποχρέωσης εξόφλησης τους μέχρι την 30-6-2017.

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ άμα τη λήψη της παρούσας, όπως προβείτε άμεσα και άνευ καθυστερήσεως στην ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί προκειμένου να εξοφληθούν αυτές μέχρι την 30-6-2017.

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα στραφούμε δικαστικώς εναντίον οιουδήποτε ευθύνεται για την υπαίτια καθυστέρηση ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Φ.Κ.Α. στους οποίους απευθύνουμε την εξώδικη δήλωση, θα απαιτήσουμε τόσο την πειθαρχική όσο και ποινική του τιμωρία και θα διεκδικήσουμε αποζημίωση από τα αστικά δικαστήρια εν όψει του γεγονότος του ορατού κινδύνου παρέλευσης της προθεσμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι την  30-6-2017 και κατά συνέπεια της παραγραφής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πριν την 31-12-2012 με ολέθριες οικονομικές συνέπειες για τους ιατρούς-μέλη μας.

 

 

                                                            Η Πληρ. Δικηγόρος

 

 

                                                Βλάχου Φωτεινή (ΑΜ ΔΣΘ 6698)

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019

 Live Demonstration Course

27-29 June 2019, Ioannina

http://www.conferre.gr/congress/cardiocath2019/

 


27/06/2019 : 15th Annual Congress of the Hellenic College of Cardiology & Cardio Cath Meeting 2019 Live Demonstration Course

Dates: 27-29 June 2019
Venue: Hotel Du Lac, Ioannina
Organization: Hellenic College of Cardiology
Website: www.cardiologycongress2019.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions