Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Προκήρυξη νέου ΠΜΣ ΕΚΠΑ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-5/12/2016

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

Π.Μ.Σ. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στο “Σχεδιασμό και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”.

 

Το Πρόγραμμα στοχεύει  στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

 

Το Πρόγραμμα αρχίζει στις 24 Φεβρουάριου 2017 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Τρίτη, Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο (πρωινές ώρες).

 

Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι  αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) τμημάτων των επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο.

 

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάμηνο, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1/12/2016 έως και 31/01/2017:

 

 1. Αίτηση (προτυποποιημένο έντυπο του ΠΜΣ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών & αναλυτικής βαθμολογίας (εάν υπάρχει)
 5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους  σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 6. Βιογραφικό Σημείωμα
 7. Δύο συστατικές επιστολές στο προτυποποιημένο έντυπο του ΠΜΣ, από ακαδημαϊκό ή εργασιακό πλαίσιο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα
 8. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Εάν κάποιος/α υποψήφιος/α γνωρίζει αγγλικά, αλλά δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, θα εξεταστούν προφορικά κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, εφόσον επιλεχθούν για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
 9. Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση υποβολής
 10. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 11. Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανώτατο όριο λέξεων: 400)
 12. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή/και διδακτικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 13. Πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν)
 14. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος/α είναι σε αναμονή ορκωμοσίας, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών του/της, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό βαθμό πτυχίου, την επίδοση σε συναφή με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η τυχόν ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και το κίνητρο του υποψηφίου για την συμμετοχή του στο ΠΜΣ.

 

Όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων και κατόπιν συνεννόησης με τους υποψηφίους (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία).

 

Υποβολή δικαιολογητικών:

Ιδιοχείρως Δευτέρα έως Παρασκευή (10.00 – 14.00) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527, Αθήνα (2ος όρ.)

ή

ταχυδρομικά υπ’όψιν της κας Κ. Γιαννοπούλου (στη σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν θα ξεπερνά την τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων).

 

Πληροφορίες:

 • Στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα. Γιαννοπούλου, 210 7759 962, kgiannop.medschool@gmail.com, Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 14.00)
 • Στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής http://grammateia.med.uoa.gr/

 

 

 Αθήνα, 30/11/2016

 

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Γιάννης Τούντας

 

Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής ΙατρικήςΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
27/09/2020 : 3rd International Conference on Crimean-Congo Hemorrhagic Fever

Makedonia Palace Hotel in Thessaloniki, Greece
from 27 to 29 September, 2020

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ


30/09/2020 : Ενημερωτική online εκδήλωση για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα
url: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfuGqrDojG9Gva2Ryo3vqDgVQ4VF3fxh0
*
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions