Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


ΓΝΘ Γ'ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παιδοχειρουργικής - 6/11/2014

 


ΑΔΑ: 6ΨΞ146904Κ-Δ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ               

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                           

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ                              

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»                                  

  Θεσσαλονίκη, 4/11/2014


Αριθμ. Πρωτ.: 15502

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου

Δυναμικού

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αμύνης 41,

Τ.Κ. 546 35, Θεσ/νίκη

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2313 308153

ΦΑΞ: 2310 968265 & 210401

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3/ΜΗΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν.4261 (ΦΕΚ 107/5-5-2014/τ.Α΄).
  2. Τον Οργανισμό της Οργανικής Μονάδας Έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ40α/οικ.43954/26-4-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  4. Την αριθμ. 886/4-9-2014 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου.
  5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.  23794/3-10-2014 έγκριση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με την Οργανική Μονάδα Έδρας Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Ενοποιημένου Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την κατωτέρω θέση:

 

·         Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδοχειρουργικής

 

 

Κριτήρια Επιλογής

 

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής ΑΕΙ.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Άδεια τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.     

 

2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης.

 

3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης.

 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από:

α) τον Διοικητή του Νοσοκομείου.

β) τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

γ) το Συντονιστή Διευθυντή της Α΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ., που είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο ή ειδικευμένο ιατρό ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα.

 

οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1. Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για συνεργασία, για την απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου.

4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος για συνεργασία, για την απόδειξη των ανωτέρω θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Προσωπικού (για ιατρικό προσωπικό) του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στη διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 41, Τ.Κ. 546 35, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ».

 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

Α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

Δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας.

Ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.

Στ. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Επισημαίνεται ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.     

Η. Ιατρική γνωμάτευση από Παθολόγο ή Γενικό ιατρό και Ψυχίατρο, είτε δημοσίου είτε ιδιώτη, περί ικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. 

Θ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από Πέμπτη 6/11/2014 μέχρι και Τετάρτη 12/11/2014.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από το Νοσοκομείο για την ημερομηνία συνέντευξης.

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:

70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα

10% εντοπιότητα

20% προσωπική συνέντευξη

 

 

 

 

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, το Νοσοκομείο καταρτίζει και αναρτά πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Νοσοκομείου.

Η ένσταση εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για την προσωπική συνέντευξη, η οποία αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών.

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

 

 

                                                            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


Συνέδρια
09/04/2020 : Πανελλήνιο Ιατρικό Συνεδρίο με τίτλο «Εαριναί Παιδιατρικαί Ημέραι»

 9 – 12 Απριλίου 2020
Ξενοδοχείο Filoxenia, στην Καλαμάτα.

Ιστοσελίδα συνεδρίου27/04/2020 : 4th Global Summit on Nanotechnology

April 27-28, 2020
Prague | Czech Republic

For more details please visit the below link:

https://4thnanotechnologycongress.blogspot.com/


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions